Cossack’s council as a central governing body of rebelling forces of theRright bank in the USSR in 1921-22

Authors

  • Pavlo Stehniy Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16485

Keywords:

All-Ukrainian Central Rebel Committee, Cossack Council of the right bank Ukraine, "Cossack council (rada)", Free Cossacks, partisan-rebel headquarters, antibolshevik rebellion

Abstract

The article is devoted to the research of the issues connected with appearance and activities of "Cossacks council" that was one of the central governing body of antibolshevik rebel's forces of the Right bank in the USSR in 1921 1922. The author of the article gives a thorough analysis of the discrepancies in the data about formation and activities of "Cossacks council" and makes an assumption about the connection of this organization with Free Cossack centres and the monarchy-oriented part of Ukrainian emigration.

References

Барановський Я. Український націоналізм у боротьбі / Я. Барановський // Наступ, ілюстрований календар-альманах на 1943 рік. - 1942. - С. 34-36.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 кн. / І. Білас. - К. : Либідь ; Військо України, 1994. - Кн. 1. - 432 с.

Боган С. М. Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Боган Сергій Михайлович. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2005. - 220 с.

Бойко Ю. Євген Коновалець і Осередньо-Східні землі / Ю. Бойко. - Б. м. : На чужині, 1947. - 64 с.

Василенко В. Підготовка антибільшовицького повстання в Україні у 1921 р. (за документами ГДА Служби безпеки України) / В. Василенко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. - № 1/2 (30/31). - C. 138-195.

Верига В. Листопадовий рейд / В. Верига - К. : Видавництво ім. О. Теліги, 1995. - 192 с.

Ганжа О. І. Українське село в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.) / О. І. Ганжа. - К. : Інститут історії України НАНУ, 2000. - 208 с.

Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917-1925 гг.) : в 2 кн. / Д. Л. Голинков. - М. : Политиздат, 1986. - Кн. 2. - 400 с.

Дукельський С. ЧК на Украине / С. Дукельський. - Вермонт : Chalidze publications Canadian institute of Ukrainian studies, 1989. - 150 с. - (Передрук з його праці 1923 р.: ЧК ГПУ. Часть 1. - Харьков : Государственное издательство Украины, 1923).

Залєвський А. Розгром куркульсько-націоналістичного бандитизму на Україні (1921-1922 рр.) / А. Залєвський // Український історичний журнал. - 1959. - № 4. - С. 90-98.

Ісаков П. М. Селянський повстанський антикому¬ністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 - листопад 1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ісаков Павло Миколайович. - К. : Національна Академія Наук України ; Інститут історії України, 2001. - 250 с.

Какурін Н. Громадянська війна на Україні / Н. Какурін. - Харків : Державне видавництво України, 1928. - 70 с.

Книш З. При джерелах українського організованого націоналізму / З. Книш. - Торонто : Срібна сурма, 1970. - 187 с.

Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю : 33 біографії / Р. Коваль ; [за ред. Г. Гребенюка]. - К. : Правда Ярославичів, 1998. - 615 с.

Козельський Б. В. Шлях зрадництва і авантур (Петлюрівське повстанство) / Б. В. Козельський - Харків : Державне видавництво України, 1927. - 148 с.

Красносілецький Д. П. Всеукраїнський центральний повстанський комітет: етимологія та діяльність / Д. П. Красносілецький // Зб. наук. праць Черкаського національного уні¬верситету ім. Богдана Хмельницького. -

- Вип. 10. - С. 293-296.

Крезуб А. Партизани. (Збірка споминів із партизанки на Наддніпрянській Україні) / А. Крезуб // Літературно-науковий вісник. - 1925. - Кн. 7-8. - С. 246-261; 1925. - Кн. 9. - С. 10-24.

Кульчицький Ю. Шаблі з плугів. Український повстанський рух у визвольних змаганнях / Ю. Кульчицький - Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. - 260 с.

Кучер О. О. Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на Україні у 1921-1923 рр. / О. О. Кучер. - Харків : Видавництво Харківського університету, 1971. -170 с.

Липовчанин. Як загинув Грицько Чупринка // Календар Українського робітничого союзу на переступний рік 1928. - Скрентон, 1927. - С. 56-64.

Мазепа І. Україна в вогні й бурі революції. 1917-1921 : у 3 тт. / І. Мазепа. - Прага : Українське видавництво "Пробоєм", 1943. - Т. ІІІ : Польсько-український союз. Кінець визвольних змагань УНР. - 235 с.

Маймескулов Л. М. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922) / Л. М. Маймескулов, А. И. Рогожин, В. В. Сташис. - Харьков : ХГУ, 1971. - 251 с.

Мартинець В. Українське підпілля: Від У. В. О. до О. У. Н. Спогади і матеріали до передісторії та історії українського націоналізму / В. Мартинець. - Б. м., 1949. - 525 с.

Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / П. Мірчук ; [за редакцією С. Ленкавського] : у 2 тт. - Мюнхен-Лондон-Нью-Йорк : Українське видавництво, 1968. - Т. 1. : 1920-1939. - 639 с.

Плазова Т. І. Український Партизансько-Повстан¬ський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920 - 1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 20.02.22 / Т. І. Плазова. - Львів, 2005. - 20 с.

Попик В. Бунт и смирение атамана Мордалевича / В. Попик, Г. Крымчук. - К. : УкрНИИНТИ, 1991. - 116 с.

Премыслер И. Разгром бандитизма на Украине (1921) / И. Премыслер // Военно-исторический журнал. - 1940. - № 9. - С. 34-44.

Раковский Х. Красная армия и борьба с бандитизмом / Х. Раковский. - Харьков : Государственное издательство Украины, 1921. - 25 с.

Сідак В. Повстансько-Партизанський Штаб Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.) / В. Сідак - К. : Ін-т СБУ; Ін-т історії України НАН України,1995. - 66 с.

Слюсарский А. Комитеты незаможных селян в борьбе с бандитизмом / А. Слюсарский // Научн. зап. Украинской академии социалистического земледелия им. Артема. - Харків, 1941. - С. 51-55.

Соловей Д. Голгота України / Д. Соловей. - Дрогобич : Відродження, 1993. - Частина І. Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною. - 1993. - 288 с.

Срібняк І. Діяльність Партизансько-повстанського штабу при Головній команді військ УНР у 1921 р. / І. Срібняк // Український історичний журнал. - 2001. - № 5. - С. 107-120.

Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921-1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Стегній Павло Анатолійович. - Кременчук, 2000. - 187 с.

Файзулін Я. М. Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917-1921 ро¬ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Я. М. Файзулін. - К., 2008. - 16 с.

Филиппов Н. Украинская контрреволюция на службе Англии, Франции и Польши / Н. Филиппов. - М. - Л., 1927. - 156 с.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - Ф. 1429 ("Канцелярiя Директорiї Укра¬їнської Народної Республiки, м. Київ, з лютого 1919 р. - м. Кам'янець-Подiльський, з грудня 1920 р. - Польща, Чехо¬словаччина"). - Оп. 2. - Спр. 113.

Эйдеман Р. П. Борьба с кулацким повстанчеством и бандитизмом / Р. П. Эйдеман. - Xарьков : Государственное издательство Украины, 1921. - 62 с.

Эйдеман Р. П. Очаги атаманщины и бандитизма / Р. П. Эйдеман. - Харьков : Государственное издательство Украины, 1921. - 32 с.

Эйдеман Р. П. К вопросу о борьбе с бандитизмом / Р. П. Эйдеман // Армия и революция. - 1922. - № 2. - С. 3-6.

Published

2013-08-22

How to Cite

Stehniy, P. (2013). Cossack’s council as a central governing body of rebelling forces of theRright bank in the USSR in 1921-22. Skhid, (3(117), 120–123. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16485

Issue

Section

History