Theoretical and methodological approaches to ecological and economic evaluation of property potential use of water economy complex

Authors

  • Olga Yackova Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16462

Keywords:

ecological and economic evaluation, regional administrations of water resources, water resources basin administrations, canal administrations

Abstract

Theoretical and methodological approaches to ecological and economic evaluation of property potential use of water economy complex are generalized in the article. Based on existing property evaluation methodologies elaborated a systematic approach to the evaluation of property potential elements in water management area.

Author Biography

Olga Yackova, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

асистент кафедри обліку і аудиту 

References

Лук'янихін В. О. Методологічні основи інтегральної оцінки водних ресурсів як ключовий фактор ефективного управління соціо-еколого-економічним потенціалом регіону / В. О. Лук'янихін, О. А. Лук'янихіна // Вісник СумДу. - 2008. - № 2. - С. 30-35. - (Серія: Економіка).

Гофман К. Г. Экономический механизм природопользования в условиях перехода к рыночной экономике / К. Г. Гофман // Экономика и математические методы. - 2001. - Т. 27. - Вып. 2. - С. 28-43.

Экономический потенциал административных и производственных систем : [монография] / [под общей ред. О. Ф. Балацкого]. - Сумы : ИТД "Университетская книга", 2005. - 430 с.

Хвесик М. А. Інституціональна модель природоко¬ристування в умовах глобальних викликів : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян. - Львів : Кондор, 2007. - 480 с.

Яроцька О. В. Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 / О. В. Яроцька. - К., 2007. - С. 16.

Лагун М. І. Аналіз майнового потенціалу підприємств / М. І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 6 (85). - С. 85-89.

Тарасюк Г. М. Аналіз стану та проблеми планування майнового потенціалу підприємств харчової промисловості / Г. М. Тарасюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2008. - № 628. - С. 659-666.

Денисюк О. Г. Структура майнового потенціалу господарюючих систем / О. Г. Денисюк // Наука та технології: крок у майбутнє - 2009 : матеріали 5-ої міжнародної науково-практичної конференції (Прага, 05 березня 2009 р.). - Том 4. - Економічні науки. - Прага : Наука і освіта, 2009. - С. 39-41.

Денисюк О. Г. Економічна політика формування майнового потенціалу підприємств АПК / О. Г. Денисюк // Українська наука ХХІ століття : зб. тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 17-19 червня 2009 р.). - К., 2009. - Част. 1. - С. 80-82.

Оцінка бізнесу та нерухомості / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина та ін.]. - К. : Центр навч. літ-ри, 2009. - 200 с.

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-ІІІ від 12.07.01 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 47. - С. 251.

Постанова КМУ від 28.10.04 р. № 1442 "Про затвердження Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна" // Офіційний вісник України. - 2004. - № 43. - С. 31.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.03 р. № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" // Офіційний вісник України. - 2003. - № 37. - С. 64.

Постанова КМУ від 29.11.06 р. № 1655 "Про затвердження Національного стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" // Офіційний вісник України. - 2006. - № 48. - С. 62.

Постанова КМУ від 10.12.03 р. № 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна" // Офіційний вісник України. - 2004. - № 51. - С. 93.

Published

2013-08-22

How to Cite

Yackova, O. (2013). Theoretical and methodological approaches to ecological and economic evaluation of property potential use of water economy complex. Skhid, (3(117), 68–73. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16462

Issue

Section

Economy