Economic backgrounds of establishing a market of spa and resort services

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.3(129).25786

Keywords:

market, antimarket, spa and resort services, state regulation

Abstract

The article aims at studying the economic processes of developing national market of resort services in a historical perspective. The theoretical conceptualization of the market of resort services has been conducted, the basic economic backgrounds of its formation has been defined basing on a comprehensive assessment of researches of Ukrainian and foreign scientists.

The article has analyzed the institutional framework of a resort services market in the realities of a mixed model of the national economy. The issues of financial security of resort treatment and rehabilitation in the conditions of a market and anti-market of Ukrainehave been studied. The problem of economic inefficiency of planning and distribution system to ensure the proper level of reproduction of human capital has been outlined. It has been established that the spa and resort sector of Ukraine is characterized by the transformation of the economy reflecting the changes of public vectors of a state-formationthat affect differently entrepreneurship, private and state property, principles and ways of funding spa treatment and rehabilitation of the population.

The results of the study enable to formulate the basic economic conditions of formation of the national market of spa and resort services: a significant level of economic utilization of natural recreational resources, development of infrastructure for spa treatment and rehabilitation of people; revival of institutional norms of sanatorium and resort business on the principles of private property, entrepreneurship and competition.

Further research should be conducted as to develop anti-crisis trends in a governmental regulation of the national market of resort services in Ukraine, transformation of quasi-marketsystem of spa and resort services into a socially oriented system of market relations that meet the demands of a modern Ukrainian society.

Author Biography

Volodymyr Gumeniuk, Kyiv National Trade and Economic University

PhD, associate professor, doctoral student in economics and competition policy

References

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Адам Сміт. - К. : Port-Royal, 2001. - 594 с.

Ricardo D. On the principles of political economy and taxation / David Ricardo. - Ontario : Batoche Books, 2001. - 334 p.

Marshall А. Principles of Economics / Alfred Marshall. - New York, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - 731 p.

Keynes J. General Theory Of Employment, Interest And Money / John Keynes. - New Delhi : Atlantic Publishers & Dist, 2006. - 400 p.

Фрідман М. Капіталізм і свобода / Мільтон Фрідман ; [пер. з англ.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. - 320 с.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств: доп. Римському клубові / Богдан Гаврилишин ; [пер. з англ. Л. Лещенко]. - К. : Основи, 1993. - 238 с.

Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку : [монографія] / В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2009. - 863 с.

Мазаракі А. А. Внутрішній ринок як основа економічного зростання / А. А. Мазаракі // Вісник Інституту економічного прогнозування . - 2002. - № 2. - С. 10-16.

Лагутін В. Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : [монографія] / В. Д. Лагутін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 327 с.

Melnychenko S. V. Health resort enterprises: between stagnation and modernization / S. V. Melnychenko // Herald of KNUTE. - 2013. - № 2. - Pр. 57-67.

Михайліченко Г. І. Інноваційний розвиток туризму : [монографія] / Г. І. Михайліченко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 608 с.

Цьохла С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення) : [монографія] / С. Ю. Цьохла. - Сімферополь : Таврія, 2008. - 352 с.

Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : [монографія] / Л. М. Шульгіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 597 с.

Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - М. : ИНФРА­М, 2003. - 972 с.

Bell D. Notes of the Post-Industrial Society / D. Bell // The Public Interest. -1967. - № 7. - P. 102.

Економічна енциклопедія : у трьох томах / [редкол.: відп. ред. С. В. Мочерний та ін.]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002. - Т. 2. - 848 с.

Данилишин Б. М. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства : [монографія] / Б. М. Данилишин, В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук. - К. : Нічлава, 2005. - 328 с.

Черниш О. І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці : [монографія] / [за заг. ред. В. В. Дорофієнка]. - Донецьк : ТОВ "РВК-ПРОМО", 2005. - 412 с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. - К. : Видавничий центр "Академія", 2000. - Т. 1. - 864 с.

Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; [пер. с англ.]. - М. : Новое издательство, 2007. - 224 с.

Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії : [монографія] / І. Й. Малий, М. І. Диба, М. К. Галабурда. - К. : КНЕУ, 2005. - 358 с.

Засновники та визначні діячі курортів України / [за ред. М. В. Лободи]. - К. : Денеб, 2011. - 176 с.

Сорока О. Я. Державне регулювання курортної діяльності на Прикарпатті у першій половині XX століття / О. Я. Сорока // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 103-104.

Волосник Ю. П. Нова буржуазія України та розвиток приватно-підприємницької діяльності на фінансовому ринку в роки непу : [монографія] / Ю. П. Волосник. - Харків : НМЦ "СД", 2002. - 384 с.

Баран В. Переустрій господарства західних областей України: 1939-1941 роки / В. Баран // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2012. - № 21. - С. 123-130.

Системи соціального страхування зарубіжних країн / [Григораш Г. В., Григораш Т. Ф., Олійник В. Я., Субачов І. Т.] - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 144 с.

Холод Н. М. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках : [монографія] / Н. М. Холод. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. - 442 с.

REFERENCES

Smit A. (2001), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Port-Royal, Kyiv, 594 p. (ukr).

Ricardo D. (2001), On the principles of political economy and taxation, Batoche Books, Ontario, 334 p. (engl).

Marshall A. (2013), Principles of economics, Palgrave Macmillan, New York, Basingstoke, 731 p. (engl).

Keynes J. (2006), General theory of employment, interest and money, Atlantic Publishers & Dist, New Delhi, 400 p. (engl).

Fridman M. (2010), Capitalism and freedom, Dukh i litera, Kyiv, 320 p. (ukr).

Havrylyshyn B. (1993), Road Maps to the Future - Towards more effective societies: report to the Club of Rome, Kyiv, 238 p. (ukr).

Heiets V. (2009), Society, government, economy: phenomenology interaction and development, The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economic and Forecasting, Kyiv, 863 p. (ukr).

Mazaraki A. (2002), The domestic market as the basis for economic growth, Bulletin of the Institute of Economic and Forecasting, № 2, pp. 10-16 (ukr).

Lahutin V. (2008), The domestic market of consumer goods: theory of development and regulation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 327 p. (ukr).

Melnychenko S. (2013), Health resort enterprises: between stagnation and modernization, Kyiv, 493 p. (ukr).

Mykhailichenko H. (2012), Innovative tourism development, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 608 p. (ukr).

Tsokhla S. (2008), The transformation of recreational activity and the development of regional markets resort and recreational services (methodology, analysis and ways to improve), Tavriia, Simferopol, 352 p. (ukr).

Shulhina L. (2005), Marketing in tourism business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 597 p. (ukr).

Makkonnell K., Bryu S. (2003), Economics: principles, problems and policies, INFRA­M, Moscow, 972 p. (rus).

Bell D. (1967), Notes of the Post-Industrial Society, The Public Interest, № 7, pp. 102-118 (engl).

Mochernyi S. (Ed.) (2002), Economic Encyclopedia: In three volumes, Vydavnychyy tsentr „Akademiia”, Kyiv, Vol. 2, 848 p. (ukr).

Danylyshyn B., Kutsenko V., Ostafiichuk Ya. (2005), Sphere and market services in the context of social modification society, Nichlava, Kyiv, 328 p. (ukr).

Chernysh O. (2005), Market services: mechanisms of state regulation in the transformational economy, Donetsk, 412 p. (ukr).

Mochernyi S. (Ed.) (2002), Economic Encyclopedia: In three volumes, Vydavnychyy tsentr „Akademiia”, Kyiv, Vol. 1, 864 p. (ukr).

Kouz R., (2007), Firm, market and law, Novoye izdatelstvo, Moscow, 224 p. (rus).

Malyi I., Dyba M., Halaburda M. (2005), The state and the market: the philosophy of interaction, KNEU, Kyiv, 358 p. (ukr).

Loboda M. (Ed.) (2011), The founders and prominent personalities resorts in Ukraine, Deneb, Kyiv, 176 p. (ukr).

Soroka O. (2012), State regulation of recreational activities in the Carpathian region in the first half of the XX century, Economy and State, № 10, pp. 103-104 (ukr).

Volosnyk Yu. (2002), The new bourgeoisie Ukraine and the development of private and business activities in the financial market during the NEP, Kharkiv, 384 p. (ukr).

Baran V. (2012), Change economy order western regions of Ukraine: 1939-1941 years, Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood, № 21, pp. 123-130 (ukr).

Hryhorash H., Hryhorash T., Oliinyk V., Subachov I., (2008), Systems of social insurance of foreign countries,Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 144 p. (ukr).

Kholod N. (2009), Revenue sharing and poverty in transition economies, Lviv, 442 p. (ukr).

Published

2014-07-10

How to Cite

Gumeniuk, V. (2014). Economic backgrounds of establishing a market of spa and resort services. Skhid, (3(129). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.3(129).25786

Issue

Section

Economy