THE TRADITION OF ALCHEMICAL AND ASTROLOGICAL KNOWLEDGE WITHIN AND AROUND THEOPHAN PROKOPOVYCH’S LIBRARY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(3).248162

Keywords:

alchemy, history of natural science, library, natural philosophy, tradition, Ukrainian Baroque, Theophan Prokopovych

Abstract

The important role of the alchemical and astrological tradition in the formation and trans-formation of science as a social institution in the Early Modern period is researched in detail in Western historiography of science. At the same time, the Ukrainian aspect of this pan-European phenomenon needs further intensive study.
The article deals with the alchemical and astrological component of Ukrainian science of the High Baroque era on an example of Theophan Prokopovych (1677 – 1736). The analysis of the ca¬talog of Prokopovych’s library confirmed that the alchemical-astrological and magical-physical knowledge belonged to the sphere of interests of the scholar. His activity, in addi-tion to cosmogonic reasoning and mathematical calculations, also had a practical compo-nent. Books from the library’s holdings included works of late alchemy, which allowed Pro-kopovych to be aware of the latest ideas, trends, and achievements in this and related fields of knowledge. This is reflected in the formation of the worldview and creative work of the scholar.
A comparison of the facts of biographies, the essence and direction of creativity, and the relationship of the authors mentioned in Prokopovych’s treatise “Natural Philosophy or Physics”, testified to the existence of the united pan-European scientific and information space, within which the tradition of late alchemy was formed and transformed during the 16th-18th centuries. Theophan Prokopovych also belonged to this tradition, and his works reflected the state and essence of Ukrainian alchemical knowledge of the High Baroque era. Prokopovych’s own views on problems of alchemy and astrology are a topic of special re-search.

References

Albertus Magnus (1958). Libellus de Alchimia. Translation by Sister Virginia Heines. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 79 p.

Basil Valentine (2008). O estestvennykh i sverkhestestven-nykh veshсhakh, a takzhe o pervoj tinkture – korne i dukhe metallov i mineralov. In: Basil Valentine. Alkhimicheskie traktaty. Kyiv: Avtograf. P. 168-201 (in Russian)

Belyi, Yu.A. (1982). Tikho Brage. Moscow: Nauka. 229 p. (in Russian)

Chaloian, V.K. (1962). Predstavleniia o prirode v trudakh Ioanna Erzynkatsi Pluza. Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, 13: 112-114. (in Russian)

Chyzhevskyi, D. (2003). Ukrainske literaturne barokko. Kyiv: Oberehy. 576 p. (in Ukrainian)

Collis, R. (2012). The Petrine Instauration. Religion, Esoteri-cism and Science at the Court of Peter the Great, 1689–1725. Leiden – Boston. 583 p.

Dmitriev, I.S. (1984). Kommentarii. In: Hoffman, C. Mozhno li sdelat zoloto? Leningrad: Khimiia. P.224-225. (in Rus-sian)

Dysa, K. (2014). Astrolohiia v hospodarskykh poradnykakh Hetmanshchyny XVIII st. In: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P.202-210. (in Ukrainian)

Erasmus of Rotterdam (1993). Alkhimik. In: Erasmus of Rot-terdam. Pokhvala Hlupoti. Domashni besidy. Kyiv: Osno-vy. P.195-202. (in Ukrainian)

Fedorovych, N. (2014). Astronomichni yavyshcha v ukrain-skykh litopysakh i v davnii ukrainskii literaturi. In.: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu as-tronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 156-185. (in Ukrain-ian)

Figurovskii, N.A. (1969). Ocherk obshchei istorii khimii. Ot drevneishikh vremen do nachala XIX v. Moscow: Nauka. 455 p. (in Russian)

Figurovskii, N.A. (1979). Istoriia khimii. Moscow: Prosvesh-chenie. 311 p. (in Russian)

Filonenko, O.H. (2017). Renesansno-barokovyi «mahichnyi kod» u brytanskii literaturi (na materiali tvoriv kintsia XVI – XX stolit). The thesis for a Candidate Degree in Philolo-gy. Mykolaiv: Petro Mohyla Black Sea National Universi-ty. 250 p. (in Ukrainian)

Flood, A. (2019). Groundbreaking astronomer Kepler ‘may have practised alchemy’. The Guardian. June 13. URL https://www.theguardian.com/books/2019/jun/13/groundbreaking-astronomer-kepler-may-have-practised-alchemy (accessed on November 30, 2021)

Ihde, A.J. (1964). Alchemy in reverse: Robert Boyle on the degradation of Gold. Chymia. Philadelphia: Pennsylva-nia Univ. Press. 9: 47-57.

Index librorum prohibitorum, ac expurgandorum novissimus. Pro universis Hispaniarum regnis serenissimi Ferdinandi VI, Regis catholici (1747). Matriti. T.II. 1193 p. (in Latin)

Karimov, U.I. (1957). Neizvestnoe sochinenie Ar-Razi «Kniga tainy tain». Tashkent: Izdatelstvo AN Uzb. SSR. 192 p. (in Russian)

Kazanjian, T.T. (1955). Ocherki po istorii khimii v Armenii. Erevan: Izdatelstvo Erevanskogo universiteta. 237 p. (in Russian)

Koltachykhina, O. (2014). Uiavlennia pro svitobudovu v Ukraini do XVII st. In: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathe-matics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 186-201. (in Ukrainian)

Kudriavtsev, P.S. (1951). Іstorіia fіzyky. Kyiv: Radianska shkola. T. 1. 512 p. (in Ukrainian)

Maier, M. (1617). Symbola aurea mensae duodecim nationum. Francofurti. 662 p. (in Latin)

Marcard, R. (1938). Petite histoire de la chimie et l’alchimie d’Hermes a Lavoisier. Bordeaux: Ed. Delmas. 238 p. (in French)

Matviishyn, Ya. (2014). Idei Kopernyka v Ukraini. In: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 370-421. (in Ukrainian)

Morozov, N.A. (1909). V poiskakh filosofskago kamnia. Saint-Petersburg. 303 p. (in Russian)

Mykytas, V. (1994). Davnioukrainski studenty i profesory. Kyiv: Abrys. 288 p. (in Ukrainian)

Nummedal, T. (2007). Alchemy and authority in the Holy Ro-man Empire. Chicago, Ill.; London: Univ. of Chicago press. 280 p.

Orlovskyi, S.T. (1959). Istoriia khimii. Kyiv: Radianska shko-la. 415 p. (in Ukrainian)

Petruk, O. (2014a). Peredmova. In: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 5-6 (in Ukrainian)

Petruk, O. (ed.) (2014b). Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Ap-plied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. 767 p. (in Ukrainian)

Prokopovych, F. (1979). Pro rytorychne mystetstvo. In: Prokopovych, F. Filosofski tvory v 3-kh tt. Kyiv: Naukova dumka. T. 1. P. 104-434. (in Ukrainian)

Prokopovych, F. (1980). Naturfilosofiia abo fizyka. In: Pro-kopovych, F. Filosofski tvory v 3-kh tt. Kyiv: Naukova dumka. T. 2. P.113-502. (in Ukrainian)

Rodichenkov, Yu.F. (2013). Prakticheskaia dukhovnost i dukhovnaia praktika alkhimii. Gosudarstvo, religiia, tserkov v Rossii i za rubezhom, 4 (31): 66-86. (in Russian)

Rodichenkov, Yu.F. (2019). Dvadtsat vekov alkhimii: ot psev-do-Demokrita do nashikh dnei. Saint-Petersburg: Iz-datelstvo RKhGA. 565 p. (in Russian)

Rodygin, K., Rodygin, M. (2012). Alkhimiia ta naturfilosof-ske znannia v mentalnomu ta heopolitychnomu prostori Skhidnoi Yevropy XV – XVII stolit. Skhid, 2 (116): 164-172. (in Ukrainian)

Rodygin, K.M. (2013). Na mezhi bezmezhnoho: horyzonty tsilepokladannia v alkhimichnii filosofii. Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: VIR UAN. 71 (4): 544-549. (in Ukrainian)

Rohovych, M.D. (1981). Biblioteka Feofana Prokopovycha (vytiah z opysu). In: Prokopovych, F. Filosofski tvory v 3-kh tt. Kyiv: Naukova dumka. T. 3. P. 375-443. (in Ukraini-an)

Ruska, J. (1937). Methods of Research in the History of Chemistry. Ambix, I, 1: 21-29.

Semrad, O.O., Lendiel, V.H., Kokhan, O.P. (2003). Istoriia khimii. Uzhhorod: VAT «Patent». 207 p. (in Ukrainian)

Shevchenko-Savchynska, L., Balashov, K. (2014). As-tronomiia v latynomovnykh tekstakh Ukrainy. In.: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu as-tronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 422-435. (in Ukrain-ian)

Soloviev, Yu.I. (red.) (1983). Vozniknovenie i razvitie khimii s drevneishikh vremen do XVII veka. Moscow: Nauka. 399 p. (in Russian)

Starostin, B.A. (1981). Drevnerusskaia nauka v kontekste srednevekovoi kultury. Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, 1: 13-23. (in Russian)

Steinfeld, J. (1959). The Theory and Practice of Alchemy. Tech. Engineering News. 40, No. 5. P. 22-25, 27-29. 32.

Stryjkowski, M. (2006). Iz knyhy «Khronika polska, lytovska, zhmudska ta vsiiei Rusi. Krolevets, 1582». In.: Slovo mnohotsinne. Kyiv: Akonit. Book 1. P. 147-216. (in Ukrainian)

Sydor, O. (2014). Svit astronomii v obrazakh ukrainskoho mystetstva. In: Petruk, O. (ed.) Ukrainske nebo. Studii nad istoriieiu astronomii v Ukraini. Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine. P. 226-317. (in Ukrainian)

Symon Pekalid (2006). Pro Ostrozku viinu pid Piatkoiu proty nyzovykh. In: Slovo mnohotsinne. Kyiv: Akonit. Book 1. P. 291-338. (in Ukrainian)

Thoren, V.E., Christianson, J.R. (2006). The Lord of Urani-borg: a biography of Tycho Brahe. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 536 p.

Toor, K. (2011). Coleridge’s Chrysopoetics: Alchemy, Author-ship and Imagination. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 258 p.

Verkhovskii, P.V. (1916). Uchrezhdenie dukhovnoi kollegii i dukhovnyi reglament. Materialy. T. II. Otdel piatyi. Rostov-on-Don. P. 9-36 (in Russian)

Yates, F. (1972). The Rosicrucian Enlightenment. London: Routledge. 260 p.

Downloads

Published

2021-12-27

How to Cite

RODYHIN, K. . ., & RODYHIN, M. . . (2021). THE TRADITION OF ALCHEMICAL AND ASTROLOGICAL KNOWLEDGE WITHIN AND AROUND THEOPHAN PROKOPOVYCH’S LIBRARY. Skhid, (2(3), 51–58. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(3).248162

Issue

Section

Research Articles