Improvement of a legislative and regulatory framework of technology transfer in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).21761

Keywords:

legislative and regulatory framework, technology transfer, scientific and technical activity, innovation, technological development

Abstract

The article is dedicated to solution of problems of a legislative and regulatory framework of technology transfer in Ukraine. Having analyzed current scientific activities, the author determines that Ukrainian institutional basis of technology transfer related to a legislative and regulatory framework continue to develop and proves that current approaches and recommendations have the fragmentary character. Analyzed scientists consider one or several main legislative acts on technology transfer. Besides, there is no systematic approach to research a phenomenon of regulation of technology transfer at all stages. Taking this into consideration, an aim of the article is to research a legislative and regulatory framework of processes of implementation of technology transfer in Ukraine on a basis of an institutional analysis. To achieve the determined aim the author solved several tasks: legislative and regulatory documents on innovative activity as a general matter and technology transfer are analyzed; inaccuracies, problem areas, and problematic aspects of dedicated legislation are emphasized; intersection of legislative and regulatory acts on technology transfer that causes collisions of legislation is presented; methods and instruments of improvement of a legislative and regulatory framework of technology transfer are substantiated on a basis of the scientific methodology and, especially, an institutional analysis.

Research of a legislative and regulatory framework of implementation of technology transfer in Ukraine on a basis of an institutional analysis causes consideration of the mentioned problems as elements of a system of domestic innovative activity development. The author proved that current tendencies of development of Ukrainian legislation on technology transfer and innovative development generally represent worldwide economic processes. Orientation of the state policy of Ukraine on accession to the European Union causes necessity of further adaptation of the Ukrainian legal system to European standards. In a process of development of ways concerning improvement of a legislative and regulatory framework of technology transfer, the author took into account external and internal factors that influenced innovative development of Ukraine.

Author Biography

Oleksandra Mrykhina, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PhD in Economics, Associate professor, Department of Economics of Enterprise and Investments

References

Investopedia US, A Division of IAC (January 27, 2014). Knowledge Economy Definition of "Knowledge Economy" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.investopedia.com /terms/k/knowledge-economy.asp.

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України / Обсяги фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Андросова О. Ф. Організаційно-економічні аспекти використання трансферу технологій на підприємствах авіаційної промисловості : дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / О. Ф. Андросова ; Запорізький національний технічний ун-т. - Запоріжжя, 2006. - 210 с.

Денисюк В. А. Інституціональне забезпечення комерціалізації технологій: вітчизняний та закордонний досвід / В. А. Денисюк // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму, 20-21 грудня 2012 р. - К. : Нац. ун-т "КПІ", 2012. - С. 79-85.

Іванова К. Ю. Договори про трансфер технологій: спірні питання / К. Ю. Іванова // Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - № 3-2. - С. 126-129.

Кам'янська О. В. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Кам'янська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 281 с.

Козик В. В. Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій: передумови і особливості застосування в Україні / В. В. Козик, О. Б. Іванова // Економічний простір : зб. наук. праць. - № 44/1. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. - С. 76-90.

Лимар В. В. Державне регулювання міжнародного трансферу знань в економіці України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / В. В. Лимар ; Національна Академія наук України, Ін-т економіки промисловості. - Донецьк, 2013. - 208 с.

Петренко С. А. Переваги та недоліки порядку трансферу технологій за українським законодавством / С. А. Петренко, Г. К. Дорожко, А. В. Лузан // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - № 1. - С. 3-6.

Федулова Л. І. Умови для здійснення трансферу технологій в Україні / Л. І. Федулова // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму, 20-21 грудня 2012 р. - К. : Нац. ун-т "КПІ", 2012. - С. 295-301.

Конституція України : офіц. текст: [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 06.10.2013 р., підстава 586-18: станом на 28 січня 2014 р.] [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV, поточна редакція від 05.12.2012 р., підстава 5460-17: офіц.текст: станом на 28 січня 2014р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Господарський кодекс України : Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV, поточна редакція від 01.01.2014 р., підстава 5080-17, 663-18: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII, поточна редакція від 05.12.2012 р., підстава 5460-17: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.

Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР, поточна редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр.

Про затвердження положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549, поточна редакція від 25.08.2004 р., підстава 1082-2004-п: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-96-п.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI, поточна редакція від 05.12.2012 р., підстава 5460-17: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V, поточна редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17: офіц. текст: станом на 28 січня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

REFERENSES

Investopedia US, A Division of IAC (January 27, 2014). Knowledge Economy Definition of “Knowledge Economy”, available at: http://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp. (engl).

State Agency on Science, Innovations and Informatization of Ukraine, Amounts of financing of scientific and scientific and technical activities in Ukraine, available at: www.dknii.gov.ua/?q=system/files/sites/default/files/images/. (ukr).

State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (ukr).

Androsova O. F. (2006), Organizational and economic aspects of technology transfer application in enterprises of the aviation industry, Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.06.01 “The economics, organization, and management of enterprises”, Zaporizhzhia, 210 p. (ukr).

Denysiuk V. A. (2012), Institutional framework of commercialization of technologies: domestic and foreign experience, Transfer of technologies and Innovation: innovation development and modernization of the economy: Materials VI International Forum, 20-21 December 2012, Kyiv, pp. 79-85 (ukr).

Ivanova K. Yu. (2013), Agreements on technology transfer: controversial issues, Porivnialno-analitychne pravo [Comparative analytical right], № 3-2, pp. 126-129 (ukr).

Kamianska O. V. (2008), Technology transfer management in machine-building enterprises, Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.04 “The economics and management of enterprises”, Kyiv, 281 p. (ukr).

Kozyk V. V., Ivanova O. B. (2010), International experience of creation of technology transfer centers: preconditions and peculiarities of implementation in Ukraine, Economic space: Coll. sciences. works, Dnipropetrovsk, № 44/1, pp. 76-90 (ukr).

Lymar V. V. (2013), State regulation of international knowledge transfer in the economy of Ukraine, Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.03 “The economics and management of the national economy”, Donetsk, 208 p. (ukr).

Petrenko S. A., Dorozhko H. K. & Lusan A. V. (2013), Advantages and disadvantages of an order of technology transfer according to Ukrainian legislation, Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property, 1, pp. 3-6 (ukr).

Fedulova L. I. (2012), Conditions for application of technology transfer in Ukraine, Transfer of technologies and Innovation: innovation development and modernization of the economy: Materials VI International Forum, 20-21 December 2012, Kyiv, pp. 295-301 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Constitution of Ukraine, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law on innovation activity, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Economic code of Ukraine, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law on scientific and scientific and technical activities, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law on scientific and scientific and technical examination, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр (ukr).

The Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), The Decree on confirmation of regulations on an order of creation and functioning of technoparks and innovative structures of other types, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-96-п (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law on prior directions of an innovative activity in Ukraine, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 3715-17 (ukr).

Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law on state regulation of an activity in the technology transfer sector, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 143-16 (ukr).

Published

2014-05-27

How to Cite

Mrykhina, O. (2014). Improvement of a legislative and regulatory framework of technology transfer in Ukraine. Skhid, (2(128). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.2(128).21761

Issue

Section

Economy