DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.1(133).209499

Model for assessing changes in the development of industrial enterprises

Eduard Malevskyy

Abstract


The paper proposes a model for assessing changes in the development of industrial enterprises makes it possible to analyze organizational changes taking into account impact on monetary and non-monetary efficiency, thus ensuring a balance between short-term and long-term development of industrial enterprises.


Keywords


model; factors; estimation; changes; development; industrial enterprises; process

References


Valinkevich N. V. (2012), Defining characteristics of organizational modernization of functioning and development of food industry enterprises. Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management. Ser.: Economics and Management. № 3, pp. 114-113 (ukr).

Galtsova O. L. (2015), Formation of organizational and economic mechanism of strategic development of industrial enterprises in the context of European integration processes. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic sciences. Issue 10 (2), p. 64-66 (ukr).

Grechan A. P. (2013), Economic and organizational problems of management of innovative development of industrial enterprises. Economy: the realities of time. № 3, pp. 219-223 (ukr).

Hrozny I. S. (2015), Evaluation of the quality of production processes. Bulletin of Donetsk University of Economics and Law: Coll. Science. Works. Artemivsk: DonUEP, №1, pp. 14-17 (ukr).

Dunska A. R. (2014), Organizational methods to ensure the functioning of the innovative mechanism of development of industrial enterprises. Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser.: Economic Sciences. Issue 7 (2). pp. 190-193 (ukr).

Zakhodzhay V. B., Onishchuk V. O. (2015), Implementation of the organizational mechanism of development of economic potential of the industrial enterprise. Formation of market relations in Ukraine. № 4, pp. 98-103 (ukr).

Zakhodzhay V. B., Onishchuk V. O. (2014), Formation of system-forming regulators of organizational structure of the mechanism of development of economic potential of the industrial enterprise. Collection of scientific works of Tavriya State Agrotechnological University (economic sciences). № 4, pp. 101-106 (ukr).

Ilyashenko N. S., Rosokhata A. S. (2015), Formation of the organizational and economic mechanism of forecasting of perspective directions of innovative development of the industrial enterprise. Effective economy. № 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_32 (ukr).

Ilyashenko S. M., Ovcharenko M. I. (2013), Principles of organizational and economic mechanism of management of development of corporate culture of industrial enterprise. Effective economy. № 9. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_23 (ukr).

Rusinova O. S. (2015), Organizational support for the development of industrial enterprises. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy. Issue 4, pp. 149-152 (ukr).


GOST Style Citations


1. Валінкевич Н. В. Визначальні характеристики організаційної модернізації функціонування та розвитку підприємств харчової промисловості / Н. В. Валінкевич // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. - 2012. - № 3. - С. 114-123.

 

2. Гальцова О. Л. Формування організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку промислових підприємств у контексті евроінтеграційних процесів / О. Л. Гальцова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. - 2015. - Вип. 10(2). - С. 64-66.

 

3. Гречан А. П. Економічні та організаційні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств / А. П. Гречан // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 3. - С. 219-223.

 

4. Грозний І. С. Оцінювання якості виробничих процесів / І. С. Грозний // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. праць. - Артемівськ : ДонУЕП, 2015. - №1. - С. 14-17.

 

5. Дунська А. Р. Організаційні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. - 2014. - Вип. 7(2). - С. 190-193.

 

6. Захожай В. Б. Реалізація організаційного механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства / В. Б. Захожай, В. О. Онищук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 4. - С. 98-103.

 

7. Захожай В. Б. Формування системоутворюючих регуляторів організаційної структури механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства / В. Б. Захожай, В. О. Онищук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 101-106.

 

8. Ілляшенко Н. С. Формування організаційно-економічного механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н. С. Ілляшенко, Росохата А. С. // Ефективна економіка. - 2015. - № 1. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_32

 

9. Ілляшенко С. М. Засади організаційно-економічного механізму управління розвитком корпоративної культури промислового підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, М. І. Овчаренко // Ефективна економіка. - 2013. - № 9. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_9_23

 

10. Русінова О. С. Організаційне забезпечення розвитку промислових підприємств / О. С. Русінова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - Вип. 4. - С. 149-152.Copyright (c) 2015 Eduard Malevskyy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)