DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.2(166).201733

Creating Ukrainian youth academic community in the interwar Poland: sources, tasks, centers, activity

Olena Humeniuk

Abstract


The purpose of the article is to show the process of creating Ukrainian youth academic community in the interwar Poland. It is analyzed sources of the Ukrainian youth emigration, tasks put before the students (as the main part of young emigrants), foundation and activity of their organizations. Methodology is based on the use of general historical research methods, namely: historical-comparative, typology and system analysis. The article is based on numerous archival documents of the Czech, Polish and Ukrainian archives and also includes wide range of historiography. The most important sources for investigation were periodical issues of Ukrainian youth organizations in Poland, Czechoslovak Republic and other European countries. It is also pointed out in the article peculiarities of academic centers and types of emigrant organizations, influence on to the Ukrainians in the interwar Europe. It is analyzed cooperation between Ukrainian, European and international youth movement.

Keywords


Ukrainian emigration; organization; activity; youth; student; Poland; Europe; interwar

Full Text:

PDF

References


Bazhanskyi, M. (1931). Tovarystvo Ukrainska studentska hromada. Almanakh ukrainskoho studetckoho zhyttia v Krakovi. Krakiv: 60-69. (In Ukrainian)

Chekhovych, Ye. (1933). Istoriia ukrainskykh korporacii. Ukrainskyi studentskyi kaliendar “Chornomore”. Lviv - Varshava: 70-78. (In Ukrainian)

Gumeniuk, O. (2010). Kulturno-osvitnia diizlnist ukrainskoi studentskoi emihratsii v Chekhoslovachchyni v 1920-1930-i rr. Hileia. №32. Kyiv: 40-48. (In Ukrainian)

Gumeniuk, O. (2013). Działalność kulturalno-oświatowa studentów ukraińskich w Polsce w latach 1920-1939. Przestrzeń kulturowa słowian. Tom II. Lublin: 198-208. (In Polish)

Gumeniuk, O. (2013). Studentski korporatsii u konteksti mizhnarodnoi diialnosti ukrainskoi mizhvoiennoi emihratsii v Yevropi. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poszuky i znakhidky. Vol. 22: Kyiv: 68-79. (In Ukrainian)

Gumeniuk, О. (2014). Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji. Historia i Polityka. No 11 (18): 117-124. (In Polish)

Humeniuk, O. (2016). Ukrainskyi molodizhnyi rukh v yevropeiskii systemi mizhnarodnykh vidnosyn v 1920-1939 rr. Kyivski istorychni studii. № 1. Kyiv: 19-26. DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.3 (In Ukrainian)

Humeniuk, O. (2017). Ukrayinski molodizhni orhanizatsiyi v Polshchi: typolohizatsiya i formy diyalnosti (1920-1939). Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej - przeszłość i teraźniejszość. Vol. 1 Toruń-Saragossa: 33-40. (In Ukrainian)

Humeniuk, О. (2019). Molodizhni orhanizatsii v taborakh internovanoi Armii Ukrainskoi Narodnoi Respubliky v Polshchi. Polshcha ta Ukraina: problemy i perspektyvy. Krakiv: 371-399. (In Ukrainian)

Humeniuk, О. (2019). Plast na emihratsii yak chynnyk ukrainskoho molodizhnoho rukhu mizhvoiennoi Yevropy. Kyivski istorychni studii. № 2 (9). Kyiv: 67-73. DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.2.8 (In Ukrainian)

Karpus, Z. (1996). Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920 - 1924. Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po wshółczesność. Toruń: 455-464. (In Polish)

Karpus, Z. (2002). Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń: 209 p. (In Polish)

Karpus, Z. (2008). Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918-1921. Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 - 1921. Toruń: 51 - 64. (In Polish)

Karpus, Z., Humeniuk, O. (2019). Education of interned soldiers of Ukrainian People’s Army in Poland: the case of the camp in Aleksandrów Kujawski. Skhid, № 6 (164): 65-69. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6(164).187863

Kokhanovskyi, Z. (1979). Korporaciia (T.U.T.) “Chornomore” - Dantsyh. Propamiatna knyha Dantsiheriv. Filadelfiia - Toronto - New-York: 141-164. (In Ukrainian)

Kovalenko, S. (2012). Ukrainskii vysshyi pedahohicheskii institute imeni M.P. Drahomanova v Prahe kak kulturno-obrazovatelnyi tsentr ukraiskoi diaspory v CHSR. Russkaia aktsyia pomoshchi v Chekhoslovakii: istoriia, znachenie, nasledie. Praha: 97-104. (In Russian)

Maslov, M. (1933). Skhema orhanizatsii ukrainskoho studentstva. Ukrainskyi studentskyi kaliendar “Chornomore”. Lviv - Varshava: 31-42. (In Ukrainian)

Mykita, I. (1931). Ukrainski korporacii v Krakovi. Almanakh ukrainskoho studetckoho zhyttia v Krakovi. Krakiv: 84-85. (In Ukrainian)

Paszkiewicz, K. (1997). Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920 - 1924. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń 1997. S. 329-334. (In Polish)

Pilch, A. (1997). "Rzeczpospolita Akademicka" studenci i polityka 1918-1933. Kraków: 323. (In Polish)

Shyprykevych, V. (1979). Ukrainskyi studentskyi oseredok u Dantsihu. Propamiatna knyha Dantsiheriv. Filadelfiia - Toronto - New-York: 19-110. (In Ukrainian)

Simiantsiv, V. (1973). Studentski chasy (Spohady). Vashynhton: 174. (In Ukrainian)

Sladek, Z. (1993). Russkaia emihratsyia v Chekhoslovakii: razvitie “russkoi aktsyi”. Slaviznovedenie. №4: 32-41. (In Russian)

Tomaszewski, P. (2011). Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność. Toruń: 516. (In Polish)

Vatsulik, Ya. (2012). Memorandum Vatslava Hirsy o pomoshchi russkim i ukrainskim emihrantam, napravlennzi v Lihu Natsyi. Russkaia aktsyia pomoshchi v Chekhoslovakii: istoriia, znachenie, nasledie. Praha: 263-268. (In Russian)

Wiszka, E. (2000). "Dancigierzy" - działalność ukraińskich organizacji studenckich na Politechnice Gdańskiej w latach 1922-1933. Rocznik Gdański. Tom LX, zeszyt 1. Gdańsk: 63-70. (In Polish)

Wiszka, E. (2004). Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939. Toruń: 752. (In Polish)

Zvit z diialnosti Ukrainskoi Studentskoi Hromady u Varshavi za akademichnyi rik 1926-1927. (1927). Studentskyi visnyk. Ch. 10/12. Praha: 38-40. (In Ukrainian)


GOST Style Citations


Бажанський М. Товариство Українська студентська громада. Альманах українського студентського життя в Кракові. Краків, 1931. С. 60-69.

 

Вацулик Я. Меморандум Вацлава Гирсы о помощи русским и украинским эмигрантам, направленный в Лигу Наций. Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Прага, 2012. C. 263-268.

 

Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність української студентської еміграції в Чехословаччині в 1920-1930-і рр. Гілея. 2010. №32. С. 40-48.

 

Гуменюк О. Молодіжні організації в таборах інтернованої Армії Української Народної Республіки в Польщі. Польща та Україна: проблеми і перспективи. Краків, 2019. С. 371-399.

 

Гуменюк О. Пласт на еміграції як чинник українського молодіжного руху міжвоєнної Європи. Київські історичні студії. 2019. № 2 (9). С. 67-73. DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.2.8

 

Гуменюк О. Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2013. Вип. 22. С. 68-79.

 

Гуменюк О. Український молодіжний рух в європейській системі міжнародних відносин в 1920-1939 рр. Київські історичні студії. 2016. № 1. С. 19-26. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2016.1.3

 

Гуменюк О. Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920-1939). Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej - przeszłość i teraźniejszość. Том 1. Toruń-Saragossa, 2017. С. 33-40.

 

Гуменюк О. Центральний Союз Українського Студентства - провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері. Гілея. 2011. № 45 (3). C. 110-118.

 

Звіт з діяльності Української Студентської Громади у Варшаві за академічний рік 1926-1927. Студентський вісник. 1927. Ч. 10/12. Прага: 38-40.

 

Коваленко С. Украинский высший педагогический институт имени М.П. Драгоманова в Праге как культурно-образовательный центр украинской диаспоры в ЧСР. Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие. Прага, 2012. С. 97-104.

 

Кохановський З. Корпорація (Т.У.Т) "Чорноморе" - Данциг. Пропам’ятна книга Данцігерів. Філадельфія - Торонто - Нью-Йорк, 1979. C. 141-164.

 

Маслов М. Схема організації українського студентства. Український студенський калєндар "Чорноморе". Львів - Варшава, 1933. С. 31-42.

 

Микіта І. Українські корпорації в Кракові. Альманах українського студентського життя в Кракові. Краків, 1931. С. 84-85.

 

Сімянцiв В. Студентські часи (Спогади). Вашингтон, 1973. 174 с.

 

Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции». Славяноведение. 1993. №4: 32-41.

 

Чехович Є. Історія українських корпорацій. Український студенський калєндар "Чорноморе". Львів - Варшава, 1933. C. 70-78.

 

Шиприкевич В. Український студентський осередок у Данцігу. Пропам’ятна книга Данцігерів. Філадельфія -Торонто - Нью-Йорк, 1979. C. 19-110.

 

Gumeniuk O. Działalność kulturalno-oświatowa studentów ukraińskich w Polsce w latach 1920-1939. Przestrzeń kulturowa słowian. Tom II. Lublin, 2013. S.198-208.

 

Gumeniuk О. Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji. Historia i Polityka. 2014. No 11 (18). S.117-124.

 

Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924, Toruń, 2002. 209 s.

 

Karpus Z. Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918-1921. Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 - 1921. Toruń, 2008. 51 - 64.

 

Karpus Z., Humeniuk O. Education of interned soldiers of Ukrainian People’s Army in Poland: the case of the camp in Aleksandrów Kujawski. Skhid. 2019. № 6 (164). Р. 65-69. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.6(164).187863

 

Karpus Z. Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w obozach internowania w Polsce w latach 1920 - 1924. Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po wshółczesność. Toruń, 1996. S. 455-464.

 

Paszkiewicz K. Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920 - 1924. Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa. Toruń 1997. S. 329-334.

 

Pilch A. "Rzeczpospolita Akademicka" studenci i polityka 1918-1933. Kraków, 1997.

 

Tomaszewski P. Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, myśl polityczna, działalność. Toruń, 2011.

 

Wiszka E. "Dancigierzy" - działalność ukraińskich organizacji studenckich na Politechnice Gdańskiej w latach 1922-1933. Rocznik Gdański. Tom LX, zeszyt 1. Gdańsk, 2000. S. 63-70.

 

Wiszka E. Emigracja ukraińska w Polsce 1920-1939. Toruń, 2004.Copyright (c) 2020 Olena Humeniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)