DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.2(166).201498

Modern historiography of the movement for Ukrainian education in mainstream of national and cultural enlightenment (the second half of the 19th - the beginning of the 20th century)

Nataliia Semerhei

Abstract


The article is devoted to the analysis of modern historiography regarding to the issue of establishment and development of the national movement for Ukrainization of education in the second part of the 19th century - the beginning of the 20th century. It is considered that in a historiographical discourse the issue of Ukrainization of education of the examined period is expansively presented. Based on the systematization of the scientific and historical material, two historiographical units were identified: the first was the history of Ukrainian education of the second half of the 19th century; the second referred to the history of the movement for the institutional establishment of Ukrainian education during 1917-1921-s. It is highlighted that a synthesis of a historiographical narrative permits to consider the movement for Ukrainization of national educational space in temporal, territorial and content unity, understanding its logical process of national establishment of Ukrainian civilization in the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century. It is concluded that the preconditions of the emergence of the movement for Ukrainization of education in mid-19th century, the essence and consequences of imperial policy of assimilation in educational sphere, the organizational bases of Ukrainization of education, the leaders of the national movement are in the focus of historians’ attention, the works of which united in the first historiographical unit. It is determined that the researchers are common in a thought regarding Sunday schools that are considered to be the main representors of struggle for Ukrainization of education in 19th century. The historians had concluded that the policy of assimilation and chauvinism impeded the development of Ukrainian schools and prevented Ukrainian language implementation to the learning process. The historical, pedagogical and local history syntheses devoted to the analysis of the ways and content of Ukrainian education during 1917-1921-s. were united within the second historiographical unit. It is considered that the historians have focused on the following aspects: social and political conditions, content and peculiarities of the state policy in educational sphere; a place and role of pedagogical personnel in strengthening of the national movement for establishment of Ukrainian education; value bases of an educational reform and a pedagogical thought; the educational organizers and leaders of the movement for Ukrainization of schools; the essential changes in a structure, content, methodical, organizational and pedagogical bases of education and nurture children and the youth; historical meaning, achievements and miscalculations in Ukrainization of educational space, its further development in Ukrainization policy of Bolsheviks in 1920-s. It has been concluded that the active study of national philosophy, ways and methods of establishment of the movement for Ukrainization of education by modern historians has informative as well as practical-oriented meaning for the context of positive experience mainstreaming of Ukrainization of education under the modern circumstances of state and innovative development of national educational space.

Keywords


national and cultural enlightenment; modern historiography; Ukrainization of education; Ukrainian language; school education; national consciousness; russification; Sunday schools

Full Text:

PDF

References


Berezivska, L. D. (2008). Reformuvannya shkilnoyi osvity v Ukrayini u ХХ stolitti. Kyiv: Bohdanova A.M. Publisher, 406 p. (In Ukrainian)

Berezivska, L. D. and other (2003). Malovidomi pershodzherela ukrayinskoyi pedahohiky (druha polovyna XIX - XX st.). Kyiv: Naukovyy svit, 418 p. (In Ukrainian)

Bilavych, H. (2001). Ukrayinske pedahohichne tovarystvo «Ridna shkola»: etapy stanovlennya ta rozvytku. Tovarystvo «Ridna shkola»: istoriya i suchasnist. Lviv, S. 16-17. (In Ukrainian)

Bilotserkivskyy, V. Ya., and Holovchenko, V. I. (1997). Ivan Steshenko - podvyzhnyk na nyvi ukrayinskoho natsionalnoho vidrodzhennya. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6: 77-83. (In Ukrainian)

Boguslavskaya, V. (2001). Ukranian in the period of publish education national democratic revolution of 1917-1920 Public. (Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Donetsk National University. (In Ukrainian)

Borovyk, A. M. (2008). Ukrayinizatsiya zahalnoosvitnikh shkil za chasiv vyboryuvannya derzhavnosti (1917-1920). Chernihiv: KP Vyd-vo «Chernihivski oberehy», 368 p. (In Ukrainian)

Davydova, N. (2007). Naukova intelihentsiya u vprovadzhenni ukrayinskoyi movy u vyshchi navchalni zaklady za ukrayinskykh uryadiv u 1917-1920 rr. Eminak. 1: 52-58. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110515 (In Ukrainian)

Heley, S. D. (2015). Shkilna osvita v Halychyni u druhiy polovyni XIX - na pochatku XX stolittya. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Humanitarni nauky. 13: 30-50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlca_Gum_2015_13_6.pdf (In Ukrainian)

Honyukova, L. V. (1999). Spohady Sofiyi Rusovoyi. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 5: 133-138. (In Ukrainian)

Hrytsak, Ya. (1996). Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayinskoyi natsiyi XIX-XX stolittya. Kyiv: Heneza, 360 p. (In Ukrainian)

Hyrych, I. (2014). Ukrayinski intelektualy i politychna okremishnist (seredyna XIX - pochatok XX st.). Kyiv: Ukrajinskyy pysmennyk, 496 p. (In Ukrainian)

Kalakura, Ys. S. & Rafalskyy, O. O. & Yuriy, M. F. (2015). Ukrayinska kultura: tsyvilizatsiynyy vybir. Kyiv, 496 p. (In Ukrainian)

Kasyanov, H. V. (1993). Ukrayinska intelihentsiya na rubezhi XIX-XX stolit: sotsialno-politychnyy portret. Kyiv: Lybid, 176 p.

Koretska, A. I. (2009). Osvita Ukrayiny v ideyakh Ivana Steshenka. Zbirnyk naukovykh prats Naukovo-doslidnoho instytutu ukrayinoznavstva. Vol. ХХVІ: 169-175. (In Ukrainian)

Kovalenko, Ye. (2000). Sofiya Rusova: pedahoh-prosvitytel, derzhavnyy diyach, vchenyy. Ridna shkola. 8: 35-38. (In Ukrainian)

Kravchenko, A. A. (2001). Ukrayinska zahalnoosvitnya serednya shkola v period Vyzvolnykh zmahan (1917-1920 rr.). Ukrayina XX stolittya: kultura, ideolohiya, polityka. Issue 5: 74-82. (In Ukrainian)

Kravchenko, B. (1997). Sotsialni zminy i natsionalna svidomist v Ukrayini XX st. Kyiv: Osnovy, 423 p. (In Ukrainian)

Kravchenko, V. V. (1996). Narysy z ukrayinskoyi istoriohrafiyi epokhy natsionalnoho vidrodzhennya (druha polovyna XVIII - seredyna XIX st.). Kharkiv: Osnova, 376 p. (In Ukrainian)

Kudlay, O. B. (2019). Ministerstvo osvity UNR doby Ukrayinskoyi Tsentralnoyi Rady: stvorennya, struktura, diyalnist. Kyiv: In-t istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 160 p. (In Ukrainian)

Kupriychuk, V. M. (2012). Problemy formuvannya movnoyi polityky v sferi osvity v Ukrayini u dobu natsionalnoyi revolyutsiyi (1917-1920 rokiv). Samoorhanizatsiya i dynamika kultury ta yikh osoblyvosti v Ukrayini (issue 2: Obyektyvizatsiya kulturotvorennya v dobu tsyvilizatsiynoyi hlobalizatsiyi). Kyiv: 32-42. (In Ukrainian)

Kurylo, V. S. (2000). Osvita ta pedahohichna dumka Skhidnoukrayinskoho rehionu u XX stolitti. Luhansk: LDPU, 460 p. (In Ukrainian)

Likarchuk, I. L. (2002). Ministry osvity Ukrayiny (Vol. 1: 1917-1943). Kyiv: Eshke O. M. Publisher, 328 p. (In Ukrainian)

Lipinskiy, V. V. (2001). Formation and development of a new system of education in the USSR in the 20 years (Thesis for scientific degree of Doctor of historical sciences). Donetsk National University. (In Ukrainian)

Mankivska, T. O. (2012). Ukrayinizatsiya shkil i vchytelstvo na Slobozhanshchyni u 1917-1918 rokakh. Nauka. Relihiya. Suspilstvo. 4: 41-45. (In Ukrainian)

Mashevsky, A. P. (1997). Politics of the Hetman P. Skoropadsky government in the field of education, science, art (April-December 1918) (Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Taras Shevchenko Kyiv National University. (In Ukrainian)

Mayboroda, S. V. (2002). Public Administration of Higher Education in Ukraine: Structure, Functions, Trends of Development (1917-1959) (Thesis for scientific degree of Doctor of Science in Public Administration). Kyiv: Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine (In Ukrainian)

Mayboroda, V. K. (1992). Vyshcha pedahohichna osvita v Ukrayini: istoriya, dosvid, uroky (1917-1985). Kyiv: Lybid, 196 p. (In Ukrainian)

Ostashko, T. S. (1999). Ukrayinskyy natsionalno-osvitniy rukh u 1917 r. Visnyk Kyyivskoho derzhavnoho linhvistychnoho universytetu. Seriya: Istoriya, ekonomika, filosofiya. 83: 85-107. (In Ukrainian)

Pakholkiv, S. (2014). Ukrayinska intelihentsiya u Habsburzkiy Halychyni: osvichena verstva y emansypatsiya natsiyi. Lviv: LA «Piramida», 612 p. (In Ukrainian)

Perederiy, I. H. (2009). Rozbudova natsionalnoyi systemy osvity v Ukrayini za doby Tsentralnoyi Rady: istorychnyy aspekt. Poltava: PoltNTU, 160 p. (In Ukrainian)

Pobirchenko, N. S. (2002). Pytannya natsionalnoyi osvity ta vykhovannya v diyalnosti ukrayinskykh Hromad (druha polovyna XIX - pochatok XX stolittya). Kyiv: Naukovyy svit, 331 p. (In Ukrainian)

Reyent, O. (2003). Ukrayina v impersku dobu (XIX- pochatok XX st.). Kyiv: 340 p. (In Ukrainian)

Rotar, N. Yu. (1996a). Activity of Ukrainian national-democratic governments in the field of education (1917-1920) (Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Y. Fedkovich National University of Chernivtsi (In Ukrainian)

Rotar, N. Yu. (1996b). Osnovni napryamky reformuvannya himnaziynoyi osvity v Ukrayini v 1917-1920 rokakh. Scientific Bulletin of Chernivtsi Univ. Vol. 6-7: History: 147-162. (In Ukrainian)

Rubliov, O. S. (2004). Zakhidnoukrayinska intelihentsiya u zahalnonatsionalnykh politychnykh ta kulturnykh protsesakh (1914-1939). Kyiv, 648 p. (In Ukrainian)

Samandas, N. V. (2001). Formation and Development of the System of State Bodies of Educational Management in Ukraine (1917-1941). (Abstract of Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Kyiv: Ukrainian Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 20 p. (In Ukrainian)

Sarbey, V. H. (1996). Natsionalne vidrodzhennya Ukrayiny. Ukrayina kriz viky (Vol. 9). Kyiv: Alternatyvy, 336 p. (In Ukrainian)

Sarbey, V. H. (ed.) (1994). Narysy z istoriyi ukrayinskoho natsionalnoho rukhu. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 189 p. (In Ukrainian)

Ship, N. A. (1991). Intelligentsiya na Ukraine (XOX v.): istoriko-sotsiologicheskiy ocherk. Kiyev: Naukova dumka, 230 p. (In Russian)

Siropolko, S. (2001). Istoriya osvity v Ukrayini. Kyiv: Naukova dumka, 912 p. (In Ukrainian)

Sorochan, N. A. (1998). Formation of the educational management system in Ukraine during the Central Rada (March 1917 - April 1918) (Abstract of Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Kharkiv: Kharkiv State University, 17 p. (In Ukrainian)

Stuparyk, B. (994). Shkilnytstvo Halychyny (1772-1939). Ivano-Frankivsk, 143 p. (In Ukrainian)

Sukhomlynska, O. V. & Antonets, N. B. & Berezivska, L. D., at all (2005). Ukrayinska pedahohika v personaliyakh: (In 2 vol.) Vol.1 “XIX-XX st.” Kyiv: Lybid, 624 p. (In Ukrainian)

Sukhomlynska, O. V. (ed.) and other (1996). Narysy istoriyi ukrayinskoho shkilnytstva: 1905-1933. Kyiv: Zapovit, 304 p. (In Ukrainian)

Telyachyy, Yu. V. (2000). Reform of the Ukrainian comprehensive school in the years of the National Democratic Revolution (1917-1920): a historical aspect (Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Taras Schevchenko Kyiv National University. (In Ukrainian)

Telyachyy, Yu. V. (2001). Ivan Steshenko: trahediya ukrayinskoho intelihenta. Ukrayina XX stolittya: kultura, ideolohiya, polityka. Kyiv, Issue 5: 70-74. (In Ukrainian)

Telyachyy, Yu. V. (2014). Ukrayinska literaturno-mystetska intelihentsiya v natsionalnomu vidrodzhenni (1917-1921). Ternopil: Terno-graph Ltd, 600 p. (In Ukrainian)

Udod, O. A. (2000). Rol istorychnoyi nauky ta osvity u formuvanni dukhovnykh tsinnostey ukrayinskoho narodu: 1920-30-ti rr. (Thesis for scientific degree of candidate of historical sciences). Dnipropetrovs State University. (In Ukrainian)

Vaskovych, H. (1996). Shkilnytstvo v Ukrayini (1905-1920). Kyiv: Mandrivets, 359 p. (In Ukrainian)

Yekelchyk, S. (2010). Ukrayinofily: Svit ukrayinskykh patriotiv druhoyi polovyny XIX stolittya. Kyiv: KIS, 272 p. (In Ukrainian)

Zavalnyuk, O. M. (2005a). Heneralnyy sekretar narodnoyi osvity I. Steshenko: kurs na natsionalnu vyshchu shkolu (cherven 1917 - sichen 1918). Istoriya v serednikh i vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrayiny. 8: 11-15. (In Ukrainian)

Zavalnyuk, O. M. (2005b). Ukrayinska elita i tvorennya natsionalnoyi ukrayinskoyi osvity: fundatory i budivnychi (1917-1920). Kamyanets-Podilskyy: Abetka NOVA, 496 p. (In Ukrainian)

Zavalnyuk, O. M. (2011). Utvorennya i diyalnist derzhavnykh ukrayinskykh universytetiv (1917-1921). Kamyanets-Podilskyy: Aksioma, 652 p. (In Ukrainian)

Zaychenko, I. V. (2002). Problemy ukrayinskoyi natsionalnoyi shkoly u presi (druha pol. XIX - poch. XX st.). Lviv: Lvivska oblasna knyzhkova drukarnya, 344 p. (In Ukrainian)


GOST Style Citations


Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія. Київ: Богданова А.М., 2008. 406 с.

 

Білавич Г. Українське педагогічне товариство «Рідна школа»: етапи становлення та розвитку. Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність: науковий альманах. Львів, 2001. С. 16-17.

 

Білоцерківський В. Я., Головченко В. І. Іван Стешенко - подвижник на ниві українського національного відродження. Український історичний журнал. 1997. № 6. С. 77-83.

 

Богуславська В. Г. Народна освіта України в добу національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Донецьк: Донецький національний університет, 2001. 20 с.

 

Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917-1920 рр.). Чернігів: КП Вид-во «Чернігівські обереги», 2008. 368 с.

 

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920 рр.). Київ: Мандрівець, 1996. 359 с.

 

Гелей С. Д. Шкільна освіта в Галичині у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2015. № 13. С. 30-50.

 

Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / відп. ред. О. Рубльов. Київ: Укр. письменник, 2014. 496 с.

 

Гонюкова Л. В. Спогади Софії Русової. Український історичний журнал. 1999. № 5. С. 133-138.

 

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: навч. посіб. Київ: Генеза, 1996. 360 с.

 

Давидова Н. Наукова інтелігенція у впровадженні української мови у вищі навчальні заклади за українських урядів у 1917-1920 рр. Емінак. 2007. № 1. С. 52-58.

 

Єкельчик С. Українофіли: Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. Київ: КІС, 2010. 272 с.

 

Завальнюк О. М. Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на національну вищу школу (червень 1917 - січень 1918 рр.). Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. 2005. № 8. С. 11-15.

 

Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної української освіти: фундатори і будівничі (1917-1920 рр.). Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2005. 496 с.

 

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 652 с.

 

Зайченко І. В. Проблеми української національної школи у пресі (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) / за ред. М. Д. Ярмаченка. Львів: Львівська обласна книжкова друкарня, 2002. 344 с.

 

Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Українська культура: цивілізаційний вибір. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 496 с.

 

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть: соціально-політичний портрет. Київ: Либідь, 1993. 176 с.

 

Коваленко Є. Софія Русова: педагог-просвітитель, державний діяч, вчений. Рідна школа. 2000. № 8. С. 35-38.

 

Корецька А. І. Освіта України в ідеях Івана Стешенка. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. 2009. Т. ХХVІ. С. 169-175.

 

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. Київ: Основи, 1997. 423 с.

 

Кравченко А. А. Українська загальноосвітня середня школа в період Визвольних змагань (1917-1920 рр.). Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика: зб. ст. Київ, 2001. Вип. 5. С. 74-82.

 

Кравченко В. В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII - середина XIX cт.). Харків: Основа, 1996. 376 с.

 

Кудлай О. Б. Міністерство освіти УНР доби Української Центральної Ради: створення, структура, діяльність. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2019. 160 с.

 

Купрійчук В. М. Проблеми формування мовної політики в сфері освіти в Україні у добу національної революції (1917-1920 років). Самоорганізація і динаміка культури та їх особливості в Україні: зб. наук. ст. Київ: Ін-т культурології НАН України, 2012. Вип. 2: Об’єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації. С. 32-42.

 

Курило В. С. Освіта та педагогічна думка Східноукраїнського регіону у ХХ столітті. Луганськ: ЛДПУ, 2000. 460 с.

 

Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки: дис. …д-ра іст. наук: 07.00.01. Донецьк, 2001. 393 с.

 

Лікарчук І. Л. Міністри освіти України: монографія: в 2 т. Київ: Видавець Ешке О. М., 2002. Т. 1: 1917-1943 рр. 328 с.

 

Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.). Київ: Либідь, 1992. 196 с.

 

Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.): дис. … д-ра наук з державного управління: 25.00.01. Київ, 2002. 411 арк.

 

Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ - ХХ ст.): хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська [та ін.]. Київ: Наук. світ, 2003. 418 с.

 

Маньківська Т. О. Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917-1918 роках. Наука. Релігія. Суспільство. 2012. № 4. С. 41-45.

 

Машевський О. П. Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень-грудень 1918 року): дис. …канд. іст. наук: 07.00.0. Київ, 1997. 209 с.

 

Нариси з історії українського національного руху: колект. монограф. / відп. ред. В. Г. Сарбей. Київ: Ін-т історії України НАН України, 1994. 189 с.

 

Нариси історії українського шкільництва: 1905-1933 : навч. посіб. / О. В. Сухомлинська [та ін.]. Київ: Заповіт, 1996. 304 с.

 

Осташко Т. С. Український національно-освітній рух у 1917 р. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. Київ: Вид. центр КДЛУ, 1999. Вип. 83. С. 85-107.

 

Пахолків С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів: ЛА «Піраміда», 2014. 612 с.

 

Передерій І. Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект: монографія. Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2009. 160 с.

 

Побірченко Н. С. Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХІХ - початок ХХ століття). Київ: Науковий світ, 2002. 331 c.

 

Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. 340 с.

 

Ротар Н. Ю. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.): дис. …канд. іст. наук: 07.00.0. Чернівці, 1996. 227 с.

 

Ротар Н. Ю. Основні напрямки реформування гімназійної освіти в Україні в 1917-1920 роках. Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Чернівці: ЧДУ, 1996. Вип. 6-7: Історія. С. 147-162.

 

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939). Київ: Ін-т історії України НАН України, 2004. 648 с.

 

Самандас Н. В. Становлення та розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ: Українська академія державного управління при президентові України, 2001. 20 с.

 

Сарбей В. Г. Національне відродження України. Україна крізь віки: у 15 т. Т. 9 / за заг. ред. В. Смолія; НАН України, Ін-т археології, Ін-т історії України. Київ: Альтернативи, 1996. 336 с.

 

Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001. 912 с.

 

Сорочан Н. А. Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Харків: Харківський державний ун-т, 1998. 17 с.

 

Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939 рр.). Івано-Франківськ: [Б. в.], 1994. 143 с.

 

Телячий Ю. В. Іван Стешенко: трагедія українського інтелігента. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика: зб. ст. Київ, 2001. Вип. 5. С. 70-74.

 

Телячий Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): історичний аспект: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Київ, 2000. 209 с.

 

Телячий Ю. В. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національному відродженні (1917-1921 рр.): монографія. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. 600 с.

 

Удод О. А. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920-30-ті рр.: дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. Дніпропетровськ, 2000. 398 арк.

 

Українська педагогіка в персоналіях: в 2 кн.: навч. посіб. / авт.: О. В. Сухомлинська, Н. Б. Антонець, Л. Д. Березівська [та ін.]. Київ: Либідь, 2005. Кн. 1: Х-ХІХ ст. 624 с.

 

Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): историко-социологический очерк. Киев: Наукова думка, 1991. 230 с.Copyright (c) 2020 Nataliia Semerhei

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)