The Ukrainian people’s national liberation war problem of the chronological framenwork in national historiography

Authors

  • Volodymyr Romantsov Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17666

Keywords:

National liberation war, Ukrainian historiography, periodization, Ukrainian historians` conceptions

Abstract

Disputable periodization problem of the XVII midcentury Ukrainian people’s national liberation war has been analysed. Criteria of determining chronological boundaries of the future - making events for Ukrainian history are being considered. National historians’ concaptions concerning the liberation war periodization problem is being compared. 

Author Biography

Volodymyr Romantsov, Маріупольський державний університет

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історичних дисциплін 

References

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович ; [післям. О. Д. Слабошпицького]. - К. : Дніпро, 1991.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. - К. : Час, 1993.

Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. - [вид. 3-тє, виправл., доповн.]. - К. : Академвидав, 2006.

Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. / В. Й. Борисенко. - [2-е вид.].- К. : Либідь, 1998.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / М. С. Грушевский. - [2-е изд.]. - К. : Лыбидь, 1990.

Єфименко А. Я. История украинского народа / А. Я. Єфименко. - К. : Лыбидь, 1990.

История Украинской ССР : в 10-ти тт. / редкол.: Г. Я. Сергиенко (ответственный редактор) и др. - К. : Наук. думка, 1983. - Т. 3.

Історія України / [за заг. ред. В. А. Смолія]. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 1997.

Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий / Н. И. Костомаров. - М. : Чарли, 1994.

Костомаров Н. И. Гетманство Выговского / Н. И. Костомаров // Казаки. - М. : Чарли, 1995. - С. 46-167.

Костомаров Н. И. Гетманство Юрия Хмельницкого / Н. И. Костомаров // Казаки. - М. : Чарли, 1995. - С. 168-286.

Костомаров Н. И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н. И. Костомаров // Русская история в описаниях главнейших ее деятелей. - М. : Книга, 1991. - Кн. ІІ. - С. 287-324.

Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип'якевич. - [2-е вид.]. - Львів : Світ, 1990.

Кулиш П. А. История воссоединения Руси / П. А. Кулиш. - СПб., 1873. - Т. 1. - 319 с.

Кулиш П. А. Отпадение Малороссии от Польши / П. А. Кулиш. - М, 1889. - Т. 3.

Липинський В. Україна на переломі / В. Липинський. - К. : Дніпро, 1997.

Литвин В. М. Історія України : у 3-х тт. - Т. 1. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / В. М. Литвин. - К. : Вид. дім "Альтернативи", 2003.

Максимович М. Воспоминание о Богдане Хмельницком / М. Максимович // Киевъ явился градомъ великимъ. Вибрані українознавчі твори. - К. : Либідь, 1994. - С. 237-244.

Максимович М. А. Путевое воспоминание о Полтаве / М. А. Максимович // Собр. соч. - Т. ІІ. - К., 1877.

Маркевич Н. А. История Малороссии / Н. А. Маркевич. - М., 1842. - Т. І.

Мицик Ю. А. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр. (деякі підсумки і перспективи дослідження) / Ю. А. Мицик // Пам'ять століть. - 1998. - № 4. - С. 2-13.

Петровський М. Н. Нариси з історії України / М. Н. Петровський. - Вип. 4. - К. : Видав. АН УРСР, 1940.

Пришля В. Періодизація історії Гетьманщини: дискусійні питання / В. Пришля // Четвертий міжнародний конгрес українців : доповіді та повідомлення. Історія. - Частина І. - Одеса, Київ, Львів, 1999. - С. 207-212.

Рибалка І. К. Історія України. - Ч. 1 : Від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / І. К. Рибалка. - Харків : Основа, 1994.

Романцов В. М. Становлення козацької держави у добу Національно-визвольної війни (проблема в українській історіографії 40-х років ХІХ - початку ХХ ст.) : [монографія] / В. М. Романцов. - Донецьк : ДонНУ, 2005.

Сергієнко Г. Козацтво у Визвольній війні українського народу 1648-1654 рр. / Г. Сергієнко // Українське козацтво: витоки, еволюція спадщина : матеріали міжнар. наук. конференції, присвяч. 50-річчю українського козацтва : у 3-х випусках (Київ - Дніпропетровськ, 13 - 17 травня 1991).- К., 1993. - Вип. 1.

Смолій В. Українська національна революція середини ХVІІ ст.: проблеми, пошуки, рішення / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Інститут історії України НАН України, 2009.

Степанков В. С. Визвольна війна українського народу проти польсько-шляхетського панування / В. С. Степанков // Малий словник історії України. - К. : Либідь, 1997. - С. 81-83.

Степанков В. С. Українська історіографія 90-х рр. ХХ ст. про сутність національної революції 1648-1676 рр., її типологію та хронологічні межі / В. С. Степанков // Українська історіографія на рубежі століть : матеріали міжнародної наукової конференції 25-26 жовтня 2001 р. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2001. - Т. 7 (9). - С. 135-143.

Тези про 300-річчя возз'єднання України з Росією (1654-1954 рр.). - К. : Держ. видав. політ. літ. УРСР, 1954.

Українське козацтво : мала енциклопедія / [кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко ; відповід. редактор С. Р. Лях]. - вид. 2-е, доп. і перероб. - К. : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006.

Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. - К. : Абрис, 1995.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х тт. / Д. І. Яворницький. - К. : Наук. думка, 1990. - Т. 2.

Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. М. Яковенко. - К. : Критика, 2005.

Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст. / О. Б. Ярошинський. - К. : Вид. дім "Стилос", 2005.

Published

2013-10-09

How to Cite

Romantsov, V. (2013). The Ukrainian people’s national liberation war problem of the chronological framenwork in national historiography. Skhid, (3(110), 122–125. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17666

Issue

Section

History