DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17464

Historical features of the transformation of the social-economic structure of the Ukrainian population in 1991-2004

Serhiy Alekseyev

Abstract


The main social-economiс and political factors which form the definite preconditions and directions, trends and features of the process of the transformation of the social-economiс structure of the population of Ukraine during the transitional period to a market are analyzed in the article. The process of the property stratification, its consequences and the formation of a new social-economiс structure of Ukrainian society is pointed out.

Keywords


Ukraine; transformational processes; social policy; social-class structure; middle class; social-labour relations

References


Петрушина Т. О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен / Т. О. Петрушина. - К. : Институт социологии НАН Украины, 2008. - 544 с.

Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації / І. О. Курило. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж., 2006. - 471 с; Українське суспільство 1994-2004: Моніторинг соціальних змін / [ред. В. Ворона, М. Шульга] ; НАН України. - К. : Ін-т соціології, 2004. - 704 с.

Архангельський Ю. Бідність в Україні. Причини і способи подолання / Ю. Архангельський, Ж. Архангельська // Віче. - 2001. - № 11. - С. 46-56; Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили / С. Тумакова // Вісник УАДУ. - 2002. - № 1. - С. 317-321; Новіков В. Подолання бідності - нагальна проблема соціальної політики / В. Новіков // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 1. - С. 23-26; Поплавська О. Бідність населення: шляхи запобігання та подолання наслідків / О. Поплавська // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 2. - С. 40-45.

Ракитская Г. Необъявленная реформа социально-трудовых отношений в 1990-е годы / Г. Ракитская // Вопросы экономики. - 2003. - № 9. - С. 77-88; Колот А. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 5. - С. 23-28.

Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка; відп. за вип. П. П. Забродський]. - К. : Консультант, 2007. - С. 327.

Праця України 2001 : Статистичний збірник. - К. : Держкомстат України, 2002. - С. 25.

Власенко Н. Праця дітей в Україні / Н. Власенко, В. Костриця // Україна : аспекти праці. - 2000. - № 6. - С. 42.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка ; відп. за вип. В. А. Головко]. - К. : Консультант, 2005. - С. 385.

Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини / М. Б. Махсма. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - С. 50.

Мазурок П. Ринок праці: проблеми заробітної плати / П. Мазурок // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 5. - С. 14.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Лібанова Е. М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікація і перспективи становлення середнього класу / Е. М. Лібанова // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 2. - С. 44.

Там само. - С. 45.

Там само. - С. 53.

Там само. - С. 54-56.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Serhiy Alekseyev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)