DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17357

Legislation problems of joint activity and joint ventures' accounting in Ukraine

Natalia Dutova, Natalia Novikova

Abstract


Legislation problem aspects of joint activity and joint ventures' accounting in Ukraine are identified and analysed in the article. The definition of joint venture is determined. Main types of joint activity according to National Accounting standards and International Accounting Standards are analysed. Ways of improvement of national legislation about joint activity are summarised in the article.

 


Keywords


joint activity; joint venture; jointly controlled operations; jointly controlled assets; jointly control entities; accounting; taxing accounting; participants of joint activity

References


Онищенко В. Актуальные вопросы совместной деятельности в Украине / В. Онищенко // Бухгалтерский учет и аудит. - 2006. - № 5. - С. 39-43.

Цивільний кодекс Української РСР вiд 18.07.1963 р. № 1540-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

Цивільний кодекс України: Офіц. текст : [Прийнятий 16 сiч. 2003 р.: Набирає чинності з 1 сiч. 2004 р.] / М-во юстиції України. - К. : Юрiнком Інтер, 2003. - 462 с.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Нормативна база. Нова редакція. - Харків : Курсор, 2010. - 293 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 "Частки в спільних підприємствах" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Батищева Н. Проблемы определения совместной деятельности для ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете / Н. Батищева // Бухгалтерский учет и аудит. - 2009. - № 11. - С. 38-49.

Рєзнікова В. Окремі питання правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 3(11). - С. 131-136.

Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. - Ст. 272.

Господарський кодекс України: [Прийнятий 16 сiч. 2003 р.]; Господарський процесуальний кодекс України: [Прийнятий 6 листоп. 1991 р.]: Офiц. тексти / [над вип. працювали Л. П. Ляшко, А. В. Довбня, В. М. Зарецька та iн.] ; М-во юстицiї України. - К. : Юрiнком Iнтер, 2004. - 303 с.

Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI // Голос України. - 2010. - № 229-230 (4979-4980).

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28.

Порядок ведення податкового обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений Наказом Державної податкової адміністрації від 30.09.2004 р. № 571 // Вісник Податкової служби України. - 2004. - № 42.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291 // Дебет-Кредит. - 2009. - № 16-17.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Natalia Dutova, Natalia Novikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)