DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.2(109).17336

Collaboration of Greek-Catholic church with Ukrainians in America in 20-30 of XX century

Ihor Pylypiv

Abstract


This article examines the activity of Greek-Catholic church in organization of collaboration with Ukrainian Greek-Catholic communities on the American continent. Using concrete examples, the author illustrates a systematic activity of Lviv Greek-catholic commune in supporting emigrants-Ukrainians to theUnited States, which was shown in spiritual, organizational, clerical, and moral support. 


Keywords


America; apostolic visitor; Greek-Catholic church; emigration; bishop; diocese; mytropolyt; mytropoliya; priest; monks; religious parish

References


Богачевський Д. Владика Константин Богачевський. Перший Митрополит Української Католицької Церкви в США / Д. Богачевський. - Філадельфія, 1980. - 78 с.

Василик М. Українські поселення в Аргентині / М. Василик. - Мюнхен : Український вільний університет, 1982. - 147 с.

Відгомін справи о. митр. Шептицького // Діло. - Львів, 1923. - 18 вересня. - Ч. 135. - С. 1.

Вінніпег, центр Українців Канади (Допис) // Нова Зоря. - Львів, 1927. - 29 травня. - Ч. 21. - С. 1-2.

Великий А. Г., ЧСВВ. З літопису Християнської України. Церковно-історичні радіолекції з Ватикану / А. Г. Великий. - Рим : Видавництво оо. Василіан, 1977. - Т. IX : XX ст. - 304 с.

B. Л., о. В пам'ять першого українського католицького Епископа у Злучених Державах бл.

п. С. Сотера Ординського (допис з Америки) / B. Л. // Нива. - Львів, 1938. - Ч. 3. - С. 96-98.

Волинський Б. Бонн Франс Ксаверій / Б. Волинський, Б. Пиндус // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль : Збруч, 2004. - Т. 1 : А-Й. - С. 168.

Гуцал П. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / П. Гуцал. - Львів, 2005. - 20 с.

Жан Я., о. ЧСВВ. Спогади / Я. Жан // Лебедоеич І., о. Полеві духовники УГА / І. Лебедоеич. - Вінніпег, 1963. - С. 131-136.

Заборовський Я. Ю. Митрополит Андрей Шептицький. Нарис про життя і служіння Церкві та народові (1865-1944 рр.) / Я. Ю. Заборовський // Митрополит Андрей Шептицький. Матеріали та документи (1865-1944 рр.) / за ред. Я. Ю. Заборовського. - [2-ге вид., доп.]. - Львів-Івано-Франківськ, 1995. - С. 5-69.

Зле діється в єпархії еп. Богачевського // Нива. - Львів, 1926. - Ч. 11-12. - С. 431-432.

Крупа Л. Вплив Митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX - першої половини XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Л. Крупа. - Чернівці, 2003. - 20 с.

Красівський О. Дипломатичні місії Митрополита Андрея Шептицького / О. Красівський // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 2000. - Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція. - С. 291-295.

Качараба С. Еміграція населення Західної України в Аргентину (1919-1939) / С. Качараба // Наукові зошити історичного факультету. - Львів, 2001. - Вип. 4. - С. 184-196.

Качараба С. Еміграція з Західної України (1919-1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук / С. Качараба. - Львів, 2003. - 31 с.

Лисюк К. Вступ / К. Лисюк // Українсько-Американська Фундація. Бюлетень. - Ч. 1. [Б. м.], 1959. - С. 21-25.

Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.). - К. : Українська видавнича спілка, 2005. - 480 с.

Небесняк Є., о. Митрополит Андрей / Є. Небесняк. - Рим-Львів, 2003. - 346 с.

Рабій В., о. Еміграційні справи / В. Рабій // Нива. - Львів, 1938. - Ч. 4. - С. 134-135.

Справа о. митр. Шептицького. Заінтересування в Америці // Діло. - Львів, 1923. - 29 вересня. - Ч. 143. - С. 5.

Сенюк М. Зарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / М. Сенюк. - Івано-Франківськ, 2006. - 20 с.

Тарнавська І. З побуту о. Филимона Тарнавського в Америці / І. Тарнавська // Тарнавський Ф. Спогади / Ф. Тарнавський. - Торонто : Українське видавництво "Добра книжка", 1981. - С. 233-242.

Тесля І. Канадійські українці у світлі свіжо оголошених матеріалів перепису людности Канади 1951 р. (у світлі перепису населення з 1951 р.) / І. Тесля // Бюлетень. Матеріали IV наукової конференції НТШ. - Торонто, 1953. - Ч. 1. - С. 65-73.

Уніонна духовна семінарія в Філядельфії // Нива. - 1926. - Ч. 5. - С. 188.

Хомин П., о. Владика Ісидор Борецький - уродженець Теребовельщини / П. Хомин // Теребовельська земля : історично-мемуарний збірник. - Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1968. - С. 191-194.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Ihor Pylypiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)