DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.6(113).17220

Analysis of the regulatory framework in the innovative activity of industrial enterprises

Natalia Ulianycka

Abstract


Analyzed the development of regulatory frameworks in innovation industries. Scientific-practical recommendations for future improvement of the state innovation policy in this area.

Keywords


innovation; innovation; foresight; technological system; the process of innovation; high-tech products

References


Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України (схвалено Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 р. № 916-XIV) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.economy-mk.gov.ua/download/InvestTaInnov/VRU_Pro_Koncepciu_NaykTexn_Ta_Innov_ Rozv_Ukr.html.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер ; [пер. с англ.]. - М. : ИД "Вильямс", 2009. - 432 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. - Харків : Константа, 2006. - 272 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : у 3 тт. / [за ред. В. М. Гейця, В. П. Семіноженка, Б. Є. Кваснюка]. - Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки. - К. : Фенікс, 2007. - 564 с.

Чухрай Н. І. Інноваційний розвиток України: основні бар'єри та напрями їх подолання / Н. І. Чухрай [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Logistyka/2008_633/110.pdf.

Наукова та науково-технічна діяльність (1990-2009 рр.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ /operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html.

Набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності на підприємствах України у 2009 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/express/expr2010 /04_10/95.zip.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.

Закон України від 04 липня 2002 року № 40-IV "Про інноваційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2002. - № 36. - Ст. 266.

Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 13. - Ст. 165.

Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - № 13. - Ст. 93.

Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1999. - № 40. - Ст. 363.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page= 1&nreg=447-2008-%EF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2010 р. № 548 "Про утворення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=548-2010-%.

Указ Президента України від 19 липня 2005 року № 1120/2005 "Про внесення змін до Положення про Міністерство промислової політики України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1120%2F2005.

Україна - 2015: Національна стратегія розвитку. - К. : Український форум [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://semynozhenko.com.ua/content/files/Ukraine-2015% 20big.pdf.

Хименко О. Инновационный менеджмент в Украине: прикоснуться к горизонту / О. Хименко // Всеукраинская техническая газета. - 2005. - № 37 (141). - С. 8-9.

Інновації в законі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://semynozhenko. com.ua/documents/1969.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)