DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2019.4(162).171335

Resource of Paleolithic artefacts of Lower Dnieper

Yurii Synychkiv

Abstract


This paper describers the state of archaeological resource of Paleolithic artefacts in the territory of the Lower Dnieper. The places, discovery dates, the names of the researchers conducted excavations are presented. According to the aim of the issue, the general description of the history of Palaeothic artefacts of Lower Dniper is presented. The analysis of the representational historiographic base of the issue gave an opportunity to discover the first scaled study provided by Gornostaevskaya archeological expedition in the region in 1950-s which was connected with Kachovskyi’s reservoir building. The later studies were performed by Kherson’s expedition affiliated to the Institute of Archeology of Ukrainian Academy of Science. During the years of independence some restudies were provided by the enthusiastic scientists, M.P. Olenkovsky’s work could be distinguished among them. Approximately thirty and a half stations of Paleolithic Age were found in the region. Unfortunately, the vast majority of the stations were destroyed. The oldest discoveries are presented by the two stations of the Middle Paleolithic Age: the first is situated between the villages of Balky and Blagovishchenko; the second is Rock Orel near Maychka village. The author determines the problems which the Ukrainian researchers face: 1) the vast majority of the stations are destroyed by the waters of Kachovka’s reservoir or the soil reclamation works; 2) the problem of artefacts’ final dating; 3) the lack of finance of the scientific institutions which has a negative influence on the further studies. 


Keywords


Paleolithic resources; Lower Dnipro; archaeological research

Full Text:

PDF

References


Bodianskyi, A. V. (1993). Verkhnepaleoliticheskoye poseleniye u balki Kapustyanoy. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu. Issue 1: 3-7. (In Rusian)

Bodianskyi, A. V. (1960). Must'yerskaya stoyanka u skaly Orel. KSYA. Issue 9, Vol. 26: 118-121. Retrieved from http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/ksiau_09.pdf (In Russian)

Bulyk, N. (2006). Z istoriyi arkheolohichnykh doslidzhen u Skhidniy Halychyni v XIX - na pochatku XX st. Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni. Issue 10: 298-317 (In Ukrainian)

Vovkodav, Serhiy and Yurchenko, Oleksandr (2013). Istoriya doslidzhen arkheolohichnykh pamyatok Pereyaslavshchyny: istoriohrafichnyy aspekt. Ukrayinskyy istorychnyy zbirnyk, Issue 16. (In Ukrainian)

Danylenko, V. N. (1949). Kruhlyk - the first Lower Paleolithic station of the Lower Dnieper. AP URSR. Issue 2, Vol. 26: 326-331. Retrieved from http://vgosau.kiev.ua/AP-ADU/AP_1949_02.pdf (In Ukrainian)

Demidenko, Yu. E. (2008). The Early and Mid-Upper Paleolithic of the North Black Sea region: an overview. Quartar. Vol. 55: 99-114. Retrieved from http://www.quartaer.eu/pdfs/2008/2008_demidenko.pdf (In English)

Dolukhanov, P. & Sokoloff, D. & Shukurov, A. (2001). Radiocarbon Chronology of Upper Paleolithic Sites in Eastern Europe at Improved Resolution. Journal of Archaeological Science, Vol. 28, issue 7: 699-712. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.2000.0579 (In English)

Levytskyi, Y. F. (1949). Rozkopky paleolitychnoyi stoyanky na baltsi Osokorovtsi v 1946 r. Arkheolohichni Pamyatky. Issue 2, Vol. 26: 289-291. Retrieved from http://vgosau.kiev.ua/AP-ADU/AP_1949_02.pdf (In Ukrainian)

Mykhailov, B. D. (1987). Pershe podove pizniopaleolitychne mistseznakhodzhennya v Pivnichnomu Pryazovyi. Arkheolohiya. Vol. 59: 47-52. (In Ukrainian)

Olenkovsky, M. P. (1999). Istoryko-kulturnyy ta khronolohichnyy aspekty piznioho paleolitu pivdnya Ukrayiny. Archaeological Collection of the Kherson Regional State Inspection for the Protection of Monuments. 1: 17-19. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (1991). Pozdniy paleolit i mezolit Nizhnego Dnepra. Kherson: Ailant, 202 p. (In Russian)

Olenkovskyi, M. P. (1992). Pamyatky doby paleolitu. Archaeological map of the Lower Dnieper area. 1: 63 p. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (2004). Arkheolohichni pamyatky Kakhovskoho rayonu Khersonskoyi oblasti. Archaeological map. Kherson: Ailant, 72 p. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (2005). Arkheolohichni pamyatky Gornostaivskogo rayonu Khersonskoyi oblasti. Archaeological map. Kherson: Ailant, 68 p. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (2007). Arkheolohichni pamyatky Berislavskogo rayonu Khersonskoyi oblasti. Archaeological map. Kherson: Ailant, 108 p. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (2006). Arkheolohichni pamyatky Novovorontsovskogo rayonu Khersonskoyi oblasti. Archaeological map. Kherson: Ailant. (In Ukrainian)

Olenkovskyi, M. P. (2005). Arkheolohichni pamyatky Novoi Kakhovky. Archaeological map. Kherson: Ailant, 24 p. (In Ukrainian)

Sapozhnikov, I. (2005). Khronolohiya i periodyzatsiya piznioho paleolitu pivdnya Skhidnoyi Yevropy. Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni. Issue 9: 14-31. Retrieved from http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/09/2Sapozhnikov.pdf (In Ukrainian)

Smyrnov, S. V. (1971). Nove pizniopaleolitychne mistseznakhodzhennya v Nadporizhzhi. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini v 1948 r. Issue 3. (In Ukrainian)

Stanko, V. N. (1971). Razvedki paleolita na Nizhnem Dnepre. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini v 1968 year. Issue 3. Kyiv: Naukova dumka: 105-108 (In Russian)

Stepanchuk, V. (2006). Nyzhniy i seredniy paleolit Ukrayiny: khronolohichni ramky. Antropolohichnyy typ nosiyiv kultury, osnovni mistseznakhodzhennya reshtok vykopnykh liudey. Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni. Issue 10: 17-49. (In Ukrainian)

Stepanchuk, V. N. (2004). Stoyanka Mira v Srednem Podneprovye: k voprosu o gomogennosti paleoliticheskikh sloyev v epokhu mamontov. Stratum plus. 1: 187-205. (In Russian)

Stepanchuk, V. N. and Koen, V. Yu. (2001). Raboty na stoyanke Mira pod Zaporozhyem v 2000 g. Arkheolohichni doslidzhennia v Ukraini 1999-2000 rr: 221. (In Russian)

Telehin, D. Ya. (1961). Slidy epipaleolitu ta neolitu na Nyzhniomu Podniprovyi. Arkheolohichni Pamiatky URSR. Vol. 10. Retrieved from http://vgosau.kiev.ua/AP-ADU/AP_1961_10.pdf (In Ukrainian)

Telehin, D. Ya. and Bodianskyi, A. V. (ed.) (1990). Spysok arkheolohichnykh pamyatok Dniprovskoho Nadporizhzhya (Dnipropetrovska i Zaporizka oblasti). Kyiv, 32 p. (In Ukrainian)

Toshchev, G. N. and Yelnikov, M. V. and Drovosekova, O. V. (2003). Drevnosti Zaporozhskogo kraya (Materialy k svodu pamyatnikov istorii i kultury). Zaporozhye. (In Russian)

Tseunov, I. (2015). Poliovi doslidzhennya paleolitu pivdnya Ukrayiny novobudovnymy ekspedytsiyamy u 20-30-kh rr. XX st. Materialy i doslidzhennya z arkheolohiyi Prykarpattya i Volyni. 19: 307-312. (In Ukrainian)

Tseunov, I. (2018). Doslidzhennya paleolitu materykovoyi Ukrayiny v ostanniy tretyni XІX - pershiy polovyni ХХ st. Thesis PhD: 07.00.04. Kyiv, Retrieved from http://chtyvo.org.ua/authors/Tseunov_Ihor/Doslidzhennia_­paleolitu_materykovoi_Ukrainy_v_ostannii_tretyni_KhIKh__pershii_polovy­ni_KhKh_st/ (In Ukrainian)


GOST Style Citations


Бодянский А. В. Верхнепалеолитическое поселение у балки Капустяной. Наукові праці історичного факультету. Запоріжжя, 1993. Вип. 1.C. 3-7.

 

Бодянский А. В. Мустьерская стоянка у скалы Орел. Краткие сообщения Института Археологии. 1960. Вип. 9. С. 117. URL: http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/ksiau_09.pdf (Дата звернення: 19.03.2019)

 

Булик Н. З історії археологічних досліджень у Східній Галичині в XIX - на початку ХХ ст. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2006. Вип. 10. С. 298-317.

 

Вовкодав С., Юрченко О. Історія досліджень археологічних пам’яток Переяславщини: Історіографічний аспект. Український історичний збірник. 2013. Вип. 16.

 

Даниленко В. Н. Круглик - перша нижньопалеолітична пам’ятка УРСР. Археологічні пам’ятки УРСР. 1949. Т. 2. С. 326-331. URL: http://vgosau.kiev.ua/AP-ADU/AP_1949_02.pdf (Дата звернення: 11.03.2019)

 

Левицкий И. Ф. Розкопки палеолітичної стоянки на балці Осокоровці в 1946 р. Археологічні пам’ятки УРСР. 1949. Т. 2. С. 289-291. URL: http://vgosau.kiev.ua/AP-ADU/AP_1949_02.pdf (Дата звернення: 16.02. 2019)

 

Михайлов Б. Д. Перше подове пізньопалеолітичне місцезнаходження в Північному Приазов’ї. Археологія. 1987. Т. 59. С. 47-52.

 

Оленковский Н. П. Поздний палеолит и мезолит Нижнего Днепра. Херсон, 1991. 202 с.

 

Оленковський М. П. Археологічні пам’ятки Бериславського району Херсонської області. Археологічна карта. Херсон: Айлант, 2007. 108 с.

 

Оленковський М. П. Археологічні пам’ятки Горностаївського району Херсонської області. Археологічна карта. Херсон: Айлант, 2005. С. 15-16.

 

Оленковський М. П. Археологічні пам’ятки Каховського району Херсонської області. Археологічна карта. Херсон: Айлант, 2004. C. 25.

 

Оленковський М. П. Археологічні пам’ятки Нововоронцовського району Херсонської області. Археологічна карта. Херсон: Айлант, 2006. С. 30.

 

Оленковський М. П. Археологічні пам’ятки Нової Каховки. Археологічна карта. Херсон: Айлант, 2005. 24 с.

 

Оленковський М. П. Історико-культурний та хронологічний аспекти пізнього палеоліту півдня України. Археологічна збірка Херсонської обл. держ. інспекції охорони пам’яток. 1999. № 1. С.17-19.

 

Оленковський М. П. Пам’ятки доби палеоліту. Археологічна карта Нижньодніпровського регіону. 1992. Вип.1. 63 с.

 

Сапожников І. Хронологія і періодизація пізнього палеоліту півдня Східної Європи. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2005. Вип. 9. С. 14-31.

 

Смирнов С. В. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження в Надпоріжжі. Археологічні дослідження в Україні в 1948 р. Київ: Наук. думка, 1971. Вип. 3.

 

Список археологічних пам’яток Дніпровського Надпоріжжя (Дніпропетровська і Запорізька області) / Телегін Д. Я. (упор.), Бодянський О. В. (упор.). Київ, 1990. 32 с.

 

Станко В. Н. Разведки палеолита на Нижнем Днепре. Археологические исследования на Украине в 1968 г. Київ: Наукова думка, 1971. Вып. III. С. 105-108.

 

Степанчук В. Нижній і середній палеоліт України: хронологічні рамки. Антропологічний тип носіїв культури, основні місцезнаходження решток викопних людей. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2006. Вип. 10. С. 17-49.

 

Степанчук В. Н. Стоянка Мира в Среднем Поднепровье: к вопросу о гомогенности палеолитических слоев в эпоху мамонтов. Stratum plus. 2003-2004. № 1. С. 187-205.

 

Степанчук В. Н., Коен В. Ю. Работы на стоянке Мира под Запорожьем в 2000 г. Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр. Киев, 2001. С. 221.

 

Телегін Д. Я. Сліди епіпалеоліту та неоліту на Нижньому Подніпров’ї. Археологічні пам'ятки УРСР. Т. 10. Київ: Видавництво АН УРСР, 1961. С. 194-196.

 

Тощев Г. Н., Ельников М. В., Дровосекова О. В. Древности Запорожского края (Материалы к своду памятников истории и культуры). Запорожье, 2003.

 

Цеунов І. Польові дослідження палеоліту півдня України новобудовними експедиціями у 20-30-х рр. ХХ ст. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2015. Вип. 19. С. 307-312.

 

Цеунов І. А. Дослідження палеоліту материкової України в останній третині ХІХ - першій половині ХХ ст.: дис. … к.і.н.: 07.00.04. Київ, 2018. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Tseunov_Ihor/Doslidzhennia_paleolitu_­materykovoi_Ukrainy_v_ostannii_tretyni_KhIKh__pershii_polovyni_KhKh_st/ (Дата звернення: 14.05.2019)

 

Demidenko Yu. E. The Early and Mid-Upper Palaeolithic of the North Black Sea region: an overview. Quartar. Vol. 55. Pp. 99-114. URL: http://www.quartaer.eu/pdfs/2008/2008_demidenko.pdf (Дата звернення: 25.04.2019)

 

Dolukhanov P. & Sokoloff D. & Shukurov A. Radiocarbon Chronology of Upper Paleolithic Sites in Eastern Europe at Improved Resolution. Journal of Archaeological Science. 2001. Vol. 28, issue 7: 699-712. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.2000.0579


Copyright (c) 2019 Юрій Васильович Синичків

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)