DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.7(114).16959

Achievements and errors of the soviet government in the system of education, culture and health protection in western Ukraine within 1939-1941

Natalia Korostil, Rostyslav Kotovskyy

Abstract


The article analyses social changes that took place in Western Ukraine with the advent of the soviet rule in the spring of 1939. The policy of the Bolshevist Party was imposed on society under the image of nation and culture building. Book stocks and printed matters of libraries and museums were rigorously censored, censoring authorities monitored repertoires of theatres, philharmonic societies and programs of recreation centers. Development of structural links of national education and culture declared by the government was nothing but a fake. Though in terms of health care the soviet government managed to achieve significant progress - private health care institutions and drugstores were nationalized, free medical treatment open to public was introduced.

Keywords


education; culture; health care institutions; national traditions; nationalist underground resistance; soviet government

References


Андрухів І. О. Станіславщина : двадцять буремних літ (1939-1959) : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. О. Андрухів, А. Й. Француз. - Івано-Франківськ ; Рівне : Таля, 2001. - 336 с.

Баран В. Україна : західні землі : 1939-1941рр. / В. Баран, В. Токарський. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1996. - 448 с.

Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 228 с.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села : зміни, труднощі, проблеми (20-ті - початок 90-х рр. ХХ ст.) / І. В. Рибак. - К. : Рідний край, 1997. - 166 с.

Рубльов О. С. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20 - 60-ті роки ХХ ст.) / О. С. Рубльов, Ю. А. Черченко. - К. : Наук. думка, 1994. - 350 с.

Сеньків М. В. Західноукраїнське село : насильницька колективізація 40-х - поч. 50-х рр. ХХ ст. / М. В. Сеньків. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. - 292 с.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 - 50-ті роки ХХ ст. (історико-політологічний аспект) / Б. О. Ярош. - Луцьк : Надстир'я, 1995. - 176 с.

Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія : Політичний портрет Й. В. Сталіна : у 2-х кн. / Д. А. Волкогонов. - К. : Вид-во політ. літ-ри України, 1990. - Кн. 2. - 671 с.

Жухрай В. Сталин : правда и ложь / В. Жухрай. - М. : Сварог, 1996. 352 с.

Земцов И. Крах эпохи : [в 2 кн.]. - Кн. 1 : Андропов, Черненко, Горбачев… последние коммунисты в Кремле / И. Земцов. - М. : Наука, 1999. - 399 с.

Земсков В. Заключённые, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные. Статистико-географический аспект / В. Земсков // История СССР. - 1991. - № 5. - С. 151-165.

Кожинов В. Россия. Век ХХ (1939-1964) / В. Кожинов. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 446 с.

Костырченко Г. Тайная политика Сталина / Г. Костырченко. - М. : Международные отношения, 2001. - 779 с.

Пихоя Р. Г. Советский Союз : история власти. 1945-1991 / Р. Г. Пихоя. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. - 684 с.

Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали (1939-1953) : [в 2-х кн.]. - К. : Наук. думка, 1995. - Кн. 1. - С. 52-53.

Державний архів Тернопільської області (далі - ДАТО). - Ф. П - 1 Тернопільський обласний комітет Компартії України, - оп. 1, спр. 3, Стенограма першої обласної партійної конференції. 23-25 квітня 1940 р., арк. 52.

Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО). - Ф. П - 1 Івано-Франківський обласний комітет Компартії України, оп. 1, спр. 19, Протоколи № 15-19 засідань бюро. 2-23 липня 1940 р., арк. 55.

Варецький В. Л. Соціалістичні перетворення у західних областях УРСР (в довоєнний період) / В. Л. Варецький. - К., 1960. - С. 271.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 3. Стенограма першої обласної партійної конференції. 23-25 квітня 1940 р., арк. 54.

Понєдєльник Л. Політика радянського режиму на західноукраїнських землях у культурній сфері (вересень 1939-1941 рр.) / Л. Понєдєльник // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. - К. : Зовнішторгвидав, 2007. - С. 307.

Баран В. Україна : західні землі : 1939-1941рр. / В. Баран, В. Токарський. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1996. - С. 102-103.

Кондратюк К. Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939 - червень 1941) / К. Кондратюк, І. Лучаківська // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Львів, 1998. - Вип. 33. - С. 183.

Луцький О. Інтелігенція Львова (вересень 1939 - червень 1941 рр.) / О. Луцький // Львів : місто - суспільство - культура : зб. наук. пр. - Т. 3. - Л., 1999. - С. 575.

Історія Львова / [редкол. Ю. Ю. Сливка, Ф. І. Стеблій та ін.]. - К. : Наукова думка, 1984. - С. 246.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 27. Протоколи № 53-56 засідань бюро обкому КП(б)У. 26 березня - 3 квітня 1941 р., арк. 18-19.

Гомотюк О. Експорт більшовицького тоталітарного режиму в Україну та ідеологізація українознавства (1917-1920) / О. Гомотюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / [за заг. ред. М. М. Алексієвця]. - Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. - Вип. 3. - С. 50.

ОУН в світлі постанов Великих Зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 рр. : зб. документів. - Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1955. - 372 с.

Возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / [редкол. Ю. Ю. Сливка та ін.]. - К. : Наук. думка, 1989. - С. 333-334.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 31. Стенограма зібрання обласного і міського партійного активу. 1-2 березня 1941 р., арк. 89.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 24. Протоколи № 42-45 засідань бюро обкому КП(б)У. 3-14 лютого 1941 р., арк. 31.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 3. Стенограма першої обласної партійної конференції. 23-25 квітня 1940 р., арк. 51.

Там само. - Арк. 54.

Там само. - Арк. 49-50.

ДАТО. - Ф. П - 1, - оп. 1, спр. 10. Протоколи № 6-9 засідань бюро обкому КП(б)У. 3-26 червня 1940 р., арк. 99.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)