Socio-political Longin Tsehel's'kyi during the First World War

Authors

  • Oksana Semyanyk Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16707

Keywords:

Longin Tsehel's'kyi, Socio-Political, World War I, Main Ukrainian Council, Union for the Liberation of Ukraine, Ukrainian General Council

Abstract

The article attempts to analyze aspects of social and political activity of one of the leading figures of Galician Longin Tsehel's'kyi. Considered his activities during World War I as inUkraineand abroad, participation in the political organizations of the period, analyzed its editorial and journalistic activities.

 

Author Biography

Oksana Semyanyk, Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

асистент кафедри декоративно-прикладного мистецтва

References

Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів, історії, політики, культури / Я. Дашкевич. - [2-е вид. виправл. й доповн.]. - Львів : Львівське відділення І. УАД ім. М. С. Грушевського НАНУ ; Літературна агенція ,,Піраміда", 2007. - С. 504-508.

Качкан В. Противник кайдашизму в українській політиці / В. Качкан // Хай святиться ім'я твоє. Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - перша половина ХХ ст.) / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. - С. 92-99.

Патер І. Лонгин Цегельський / І. Патер // ЗУНР 1918 - 1923. Уряди. Постаті. - Львів : Ін-т українознавства імені І. Крип'якевича НАН України, 2009. - С. 307 - 322.

Расевич В. Діяльність українських політичних організацій у Відні під час Першої світової війни / В. Расевич // Вісник Львівського університету. - 1999. - Вип. 34. - С. 317-330. - (Серія історична).

Сем'яник О. Від студентського активіста до громадсько-політичного лідера: початки суспільно-політичної діяльності Лонгина Цегельського наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / О. Семяник // Інтелігенція і влада. - 2011. - C. 262-268; Сем'яник О. Парламентськo-політична діяльність Лонгина Цегельського напередодні Першої світової війни / О. Сем'яник // Вісник Прикарпатського університету. - 2011. - Вип. 20. - С. 198-202. - (Серія історична).

Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальних політичних та культурних процесах (1914 - 1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : спец. 07.00.01 / О. С. Рубльов. - К., 2005. - С. 15.

Патер І. Указ. праця. - С. 315.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі - ЦДІАУ), ф. 682., оп.1, спр. 200, арк. 1.

ЦДІАУ у Львові, ф. 312, спр. 158, арк. 2, 14.

Патер І. Указ. праця. - С. 312.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914 - 1918 рр. з люстраціями на підставі споминів і документів / К. Левицький. - Львів : Накладом власним Друкарня оо. Василіян у Жовкві, 1928. - Ч. І. - С. 16.

Левицький К. Указ. праця. - С. 72.

Левицький К. Указ. праця. - С. 71.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами / С. Наріжний. - Частина перша. - Прага, 1942. - 371 с.

Патер І. Указ. праця. - С. 313.

Цегельський Л. З чого виникла війна та що вона нам може принести / Л. Цегельський. - Відень : Накладом з друкарні Ад. Гольцговдена у Відні, 1915. - С. 12.

Цегельський Л. Указ. праця. - С. 12.

Цегельський Л. Самостійна Україна / Л. Цегельський. - Відень, 1915. - C. 24.

Левицький К. Указ. праця. - С. 85.

ЦДІАУ у Львові, ф. 440, оп. 1, спр. 4, арк. 2.

ЦДІАУ у Львові, ф. 440, оп. 1, спр. 3, арк. 4.

ЦДІАУ у Львові, ф 581, оп. 1, спр. 91, арк. 3, 14, 20.

ЦДІАУ у Львові, ф. 440, оп. 1, спр. 2, арк. 2.

Там само. - Арк. 22.

Там само. - Арк. 24.

Там само. - Арк. 27.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. Документи і матеріали. - К. : Дніпро, 2001. - Т. 6. - C. 216.

Published

2013-09-02

Issue

Section

History