DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16703

Industrial development Lviv and Ivano-Frankivsk region (1965-1970 years): comparative characteristics

Oleg Malyarchuk

Abstract


An attempt comparative characteristics of leading industries of Western areas on the example of Lviv and Ivano-Frankivsk region, determines the patterns and features of the formation of economic potential, status and trends of future economic policy in the region, the main lines and the effects of industrial reform.


Keywords


Lviv; Ivano-Frankivsk region; construction; engineering; forestry and wood industry; oil industry reform

References


Алексієвець М. О. Екологічний рух в Україні / М. О. Алексієвець. - Тернопіль : Лілея, 1999. - 276 с.

Баран В. К. Україна : новітня історія (1945-1991 рр.) / В. К. Баран. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2003. - 670 с.

Васюта С. І. Радянський екоцид в Україні : історичні витоки та труднощі подолання / С. І. Васюта. - Тернопіль : СМП "Астон", 2000. - 536 с.

Васюта О. А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку / О. А. Васюта. - Тернопіль : Галдрук, 2001. - 600 с.

Гумен Ю. Є. Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр. : історичний аспект / Ю. Є. Гумен. - Тернопіль : Вектор, 2008. - 264 с.

Давидович С. Н. Соціально-економічні процеси в Івано-Франківській області в другій половині 60 - 80-ті роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / С. Н. Давидович. - Тернопіль, 2012. - 19 с.

Крайник О. П. Економічний розвиток регіону / О. П. Крайник. - Львів, 2002. - 294 с.

Юхименко П. І. Історія економічних учень / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання-Прес, 2001. - 514 с.

Лісовицький В. М. Історія економічних вчень / В. М. Лісовицький. - К. : Центр навч. літ-ри, 2004. - 220 с.

Державний архів Львівської області (далі - ДАЛО), ф. п 3, оп. 9, спр. 229, 69 арк.

Там само, арк. 1-2.

Там само, арк. 24.

Там само, арк. 36.

Там само, арк. 44.

ДАЛО, ф. п 3, оп. 13, спр. 81, 115 арк.

Там само, арк. 26.

Там само, арк. 28.

Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО), ф. п 1, оп. 1, спр. 3093, 95 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 4048, 135 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3611, 243 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3070, 230 арк.

ДАЛО, ф. п 3, оп. 10, спр. 116, 167 арк.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. р 2, оп. 13, спр. 2136, 235 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3508, 170 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 2992, 136 арк.

ДАІФО, ф. р 295, оп. 5, спр. 3340, 58 арк.

ДАІФО, ф. р 295, оп. 5, спр. 3352, 72 арк.

ДАІФО, ф. п 1, оп. 1, спр. 3609, 157 арк.

ДАЛО, ф. п 3, оп. 9, спр. 233, 280 арк.

ДАЛО, ф. п 3, оп. 9, спр. 248, 189 арк.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)