DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16702

Sanctifying of represivnoy activity of organs of state security of the USSR in Donbase in a post-war period in modern Ukrainian historiography

Olena Luhova

Abstract


In the article the basic historiography tendencies of study of political repressions of post-war times are probed in Donbasse. An author analyses the publications of researchers, which, using different approaches, tried to find out motion and scales of activity of organs of state security of theUSSRafter war at regional level. Іn the article on the basis of analysis of modern Ukrainian historiography on questions repressive activity of organs of state security of the USSR in Donbas there is absence of complex research of regional level of political repressions in post-war days


Keywords


historiography; repressions; organs of state security; scientific researches

References


Нікольський В. М. Історіографія репресивної діяльності органів держбезпеки на Донеччині радянських часів / В. М. Нікольський // Вісник Донецького університету. - 2000. - Вип. 2. - С. 268-273. - (Сер. Б. Гуманітарні науки).

Подкур Р. Ю. Історіографія політичних репресій в Україні (друга половина 1980-х-1990-ті рр.) / Р. Ю. Подкур, О. С. Рубльов // Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик / [авт. вступ. стат.: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов ; упоряд.: С. Калитко, Р. Подкур, О. Рубльов, Л. Шевченко]. - К., 2007. - 456 с.; Подкур Р. Ю. Політичні ре¬пресії в історіографії другої половини 80-х - початку 90-х рр. XX ст. / Р. Ю. Подкур // Історія України : Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. - К., 2004. - Вип. 28. - С. 471-485.

Рубльов О. Дослідження проблем тоталітарного минулого у сучасній українській історіографії: до постановки проблеми / О. Рубльов // Історіографічні дослідження в Україні. - Вип. 10: Об'єднаний вип. Зб. наук. праць на пошану акад. В. А. Смолія : у 2-х чч. / [відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пін¬чук]. - К., 2000. -Ч. 2 : Історіографія. - С. 237-238.

Шаповал Ю. Сучасна історіографія тоталітаризму в Україні: здобутки і проблеми / Ю. Шаповал // Генеза. - 2004. - № 1. - С. 112-122.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х - 1950-ті рр.) : історико-статистичне дослідження / В. Нікольський. - Донецьк : ДонНУ, 2003. - 624 с.

Щелкунов А. О. Політичні репресії кінця 1920-х - початку 1950-х років в пізньорадянській історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / А. О. Щелкунов. - Дніпропетровськ, 2012. - 20 с.

Щелкунов А. О. Тернистий шлях дослідження політичних репресій (друга половина 1980-х рр.) / А. О. Щелкунов // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія. Методика. Практика : міжвуз. зб. наук. праць / [ред. кол. : А. Г. Болебрух (відп. ред.) та ін.]. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. - С. 254-261; Щелкунов А. О. Роль історичної публіцистики 1989-1991 рр. у дослідженні масових політичних репресій кінця 1920-х - початку 1950-х рр. / А. О. Щелкунов // Гілея : наук. вісник / [гол. ред. В.М. Вашкевич]. - К. : ВІР УАН, 2011. - Вип. 51. - С. 177-182.

Щелкунов А. О. Політичні репресії кінця 1920-х - початку 1950-х років в пізньорадянській історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни" / А. О. Щелкунов. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 6.

Політичні репресії в Україні (1917-1980 рр.). Бібліографічний покажчик / [авт. вступ. статей : С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов]. - Житомир : Полісся, 2007. - 456 с.; Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук.-доп. бібліораф. покажчик / [авт.-упор. : Є. К. Бабич, В. В. Патока]. - К. : Смолоскип, 2007. - 519 с.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939 рр.) / О. С. Рубльов. - К. : Ін-т історії НАН України, 2004. - 648 с.; Шитюк М. М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки XX ст. / М. М. Шитюк. - К. : Тетра, 2000. - 534 с.; Политические репресии в Крыму (1920-1940-е годы) / [Омельчук Д. В., Акулов М. Р., Вакатова Л. П., Шевцова Н. Н., Юрченко С. В.]. - Симферополь : ИТАКА, 2003. - 265 c.; Ковтун Г. Масові незаконні репресії 20-х - початку 50-х р. на Полтавщині / Г. Ковтун, В. Войналович, Ю. Данилюк // Реабілітовані історією. - К. ; Полтава : Рідний край, 1992. - С. 5-49.

Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : V Всеукраїнська конференція (жовтень 1991 р.) : тези доповідей і повідомлень. - К. ; Кам'янець-Подільський, 1991. - С. 268-307.

Реабілітовані історією : у 27 т. - Книга перша : Донецька область. Науково-документальні нариси. - Донецьк : Вид-во КП "Регіон", 2004. - С. 4.

Там само.

Правда через роки : статті, спогади, документи / [упоряд. А. М. Сабіна ; редкол. : А. П. Клюєв (гол.) та ін. ; Донецька обл. редколегія тому "Реабілітовані історією", Донецьк. обл. комітет у справах преси та інформації]. - Донецьк : Либідь, 1995. - Вип. 1. - 128 с.; Вип. 2 / [упоряд. : О. М. Бут, А. М. Сବ¬¬¬біна ; редкол. : В. І. Теличко (гол.) та ін.]. - Донецьк : Регіон, 1998. - 191 с.; Вип. 3. - 174 с.; Вип. 4 / [упоряд. : А. М. Сабіна, В. О. Шев¬ченко ; редкол. : О. М. Гурбич (гол.)]. - 2000. - 197 с.; Вип. 5. - 2001. - 248 с.

Реабілітовані історією : у 27 т. - Книга перша : Донецька область. Науково-документальні нариси. - Донецьк : Вид-во КП "Регіон", 2004. - С. 496-499.

Там само. - С. 500-503.

Там само. - С. 504-508.

Там само. - С. 509-512.

Там само. - С. 9-73.

Реабілітовані історією : наук.-докум. серія книг : у 27 тт. / [гол. редкол. : П. Т. Тронько (голова) та ін.]. - Кн. 1 : Луганська область / [ред.-упоряд. В. В. Михайличенко]. - Луганськ, 2004. - 736 с.; Кн. 2. - 2005. - 701 с.

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х - 1950-ті рр.) : історико-статистичне дослідження / В. Нікольський. - Донецьк : ДонНУ, 2003. - 624 с.

Нікольський В. М. Політичні репресії 1946-1980 рр. в Донбасі / В. М. Нікольський // Вісник Донецького університету. - 1999. - Вип. 1. - С. 76-82. - (Сер. Б. Гуманітарні науки).

Нікольський В. М. Органи державної безпеки на Донеччині в роки Великої Вітчизняної війни : статистика дій / В. М. Нікольський // Історичні і політологічні дослідження. - 2000. - № 1. - С. 156-161.

Нікольський В. М. Динаміка репресивної діяльнос¬ті органів державної безпеки на Україні в 1943-1957 рр. / В. М. Нікольський // Історичні і політологічні дослідження. - 2002. - № 1. - С. 136-144.

Нікольський В. М. Статистика соціального складу репресованих радянськими органами державної безпеки у 1943-1957 рр. (за документами Державного архіву СБ України) / В. М. Нікольський // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - № 1. - С. 103-129.

Нікольський В. М. Вироки та рішення судів та позасудових органів щодо репресованих в Україні з політичних мотивів наприкінці 1920-х - упродовж 1950-х рр. : кількісні характеристики / В. М. Нікольський // Історичні і політологічні дослідження. - 2003. - № 3/4 - С. 194-198.

Нікольський В. М. Кількісні оцінки результатів репресивної діяльності органів державної безпеки в Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. М. Нікольський // Історичні і по¬літологічні дослідження. - 2003. - № 5/6. - С. 113-119.

Нікольський В. М. Вироки та рішення щодо засуджених з політичних мотивів на Україні в період Великої Вітчизняної війни (кількісні аспекти) / В. М. Нікольський // Історичні і по¬літологічні дослідження. - 2005 - № 1. - С. 159-164.

Нікольський В. Кадри Держбезпеки Донеччини на початку 1970-х рр. / В. Нікольський // Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. статей. - К. : Рідний край, 2001. - Вип. 12. - С. 475-487.

Нікольський В. Історичні аспекти юридичних підвалин політичних репресій 1941-1980-х рр. в Україні / В. Нікольський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. праць. - Вип. 8. - С. 444-451.

Нікольський В. Ще раз про "Думки..." Олекси Тихого: Хроніка життя та боротьби - мовою документів / В. Нікольський // Донбасс. - 1993. - № 1-2. - С. 112-116.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні : середина 1950-х - початку 1990-х років / А. М. Русначенко. - К. : Вид. ім. Олени Теліги, 1998. - 720 с.

Там само. - С. 236-246.

Бажан О. Г. Український національний рух: основні тенденції і етапи розвитку (кінець 1950-х - 1980-ті рр.) / О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк ; [наук. ред. О. П. Реєнт]. - К. : Рідний край, 2000. - 233 с.

Бажан О. Г. Донбас в історії дисидентського руху в Україні / О. Г. Бажан // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. статей. - 2001. - Вип. 19. - С. 234-241; Бажан О. Переслідування інакодумства в Український РСР в другій половині 1960-х років / О. Бажан // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. праць. - К., 2003. - Вип. 7 : Спеціальний. - С. 454-464.

Бажан О. Переслідування інакодумства в Український РСР в другій половині 1960-х років / О. Бажан // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. праць. - К., 2003. - Вип. 7 : Спеціальний. - С. 461.

Там само. - С. 462.

Борбачова Л. В. Репрессированная наука Донбасса [Донецкий индустриальный институт] / Л. В. Борбачова. - Донецк : Донецкий мемориал, 2004. - 64 с.

Захарова Г. Мариупольская трагедия. О жертвах политических репрессий Мариуполя и Приазовья / Г. Захарова. - Мариуполь : Газ. "Приазовский рабочий", 2000. - 274 с.

Захарова Г. М. Всех поименно назвать : (О жертвах политического террора г. Мариуполя и Приазовья) / Г. М. Захарова. - Мариуполь : Газ. "Приазов. рабочий", 2002. - 200 с.

Камінчук А. "Давно вже навідувався на рідну Ямпільщину" : [Про репресованого письменника П. Нанієва, народ. в с. Біла] / А. Камінчук // Япмільські вісті. - 1994. - 29 червня.

Місінкевич Л. Л. Реалізація в областях Державної програми увічнення пам'яті жертв політичних репресій / Л. Л. Місінкевич // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. статей. - К., 2004. - Вип. 25. - С. 387-395.

Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України / [упор. І. І. Резнік]. - Донецьк : ТОВ "Східний видавничий дім", 2011. - 510 с.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)