Agriculture of Prykarpattya (1939-1991 years) in the historiograhy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16664

Keywords:

Ivano-Frankivsk region, historical science, agriculture, farms, crisis, reform

Abstract

The article analyzes the status of the problems studied in the Soviet foreign and modern Ukrainian history, policy of the Soviet government and the Communist Partyimposition of socialist methods of management in the agricultural sector of western village at different stages, a new course to overcome totalitarian thinking, highlighted the features of its implementation in Ivano-Frankivsk.

 

Author Biography

Roman Vеprіv, Інститут історії України НАН України, м. Івано-Франківськ

Здобувач 

References

Минаев В. Западная Белоруссия и Западная Украина под гнетом панской Польши / В. Минаев. - М., 1939. - 48 с.

Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии / И. Трайнин. - М., 1939. - 80 с.

Бродоцкий С. Антифашистское движение в Западной Украине (1929-1937) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук / С. Бродоцкий. - Львов, 1953. - 20 с.

Цибко А. Революционная борьба трудящихся Западной Украины против фашизма за воссоединение с Советской Украиной (1934-1939) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. ист. наук / А. Цибко. - Львов, 1953. - 20 с.

Бабій Б. М. Возз'єднання Західної України з Українською РСР / Б. М. Бабій - К. : [б. в.], 1954. - 127 с.

Білоусов С. М. Возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі / С. М. Білоусов. - К. : [б. в.], 1951. - 166 с.

Валуєв В. М. Західні області України в новій Сталінській п'ятирічці / В. М. Валуєв. - К. : Укрполітвидав, 1947. - 29 с.

Герасименко М. Боротьба трудящих Західної України за возз'єднання з Радянською Україною (1921-1939 рр.) / М. Герасименко, Б. Дудикевич. - К. : Наук. думка, 1955. - 246 с.

Йова П. Боротьба трудящих Західної України за возз'єднання з Радянською Україною / П. Йова. - Львів : [б. в.], 1954. - 113 с.

Корнієць Л. Р. Соціалістичні перетворення в західних областях Української РСР / Л. Р. Корнієць. - К. : Держполітвидав, 1950. - 31 с.

Сироцинський К. Є. Перемога колгоспного ладу в західних областях Української РСР / К. Є. Сироцинський. - К. : Держполітвидав УРСР, 1953. - 96 с.

Варецький В. Л. Соціалістичні перетворення у західних областях УРСР (в довоєнний період) / В. Л. Варецький. - К. : [б. в.], 1960. - 155 с.

Звєрєв С. М. Діяльність Комуністичної партії України по зміцненню і розвитку громадського господарства колгоспів (1951-1958 рр.) / С. М. Звєрєв. - К. : Вид-во Київського ун-ту, 1969. - 169 с.

Івасюта М. К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М. К. Івасюта. - К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1962. - 316 с.

Кожукало І. П. Компартія України в період будівництва розвинутого соціалізму : З досвіду діяльності парторганізацій республіки в 1951-1958 рр. / І. П. Кожукало. - К. : Вища школа, 1976. - 207 с.

Кошарний І. Я. Рясні плоди дружби (Економічні і культурні перетворення у західних областях України за роки Радянської влади) / І. Я. Кошарний. - Львів : Каменяр, 1974. - 280 с.

Панченко П. П. Світлий час колгоспного селянства / П. П. Панченко, Є. П. Талан. - К. : Політвидав України, 1980. - 111 с.

Петренко В. С. Село на шляхах піднесення. Зміни в складі, умовах праці і житті колгоспного селянства Української РСР (І951-1969) / В. С. Петренко. - К. : Наук. думка, 1970. - 348 с.

Юрчук В. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В. Юрчук. - К. : Вид-во Київського ун-тету, 1965. - 255 с.

Кірсанова О. А. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівництва основ соціалізму. 1944-1950 / О. А. Кірсанова. - К. : Наук. думка, 1981. - 223 с.

Петруня Н. Я. Комсомол - активный помощник партии в строительстве социализма в западных областях УССР (1939 - 1958 гг.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 "История Украины" / Н. Я. Петруня. - К., 1986. - 22 с.

Плисюк В. П. Борьба партийных организаций Украины за укрепление сельского хозяйства руководящими кадрами (1953-1958 гг.) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.01 "История Украины" / В. П. Плисюк. - Львов, 1984. - 19 с.

Черниш Й. Д. Комуністична партія України - організатор соціалістичних перетворень на селі західних областей Української РСР (1939-1958 рр.) / Й. Д. Черниш. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1963. - 267 с.

Чернявский Ф. Ф. По пути социализма : Деятельность Коммунистической партии по укреплению руководящей роли рабочего класса при построении основ социализма в западных областях Украинской ССР (1939-1950) / Ф. Ф. Чернявский. - Львов : Высшая школа, 1978. - 239 с.

Радянське Прикарпаття / [О. Бакін, В. Баран, Г. Бурнашов та ін.]. - Ужгород : Карпати, 1980. - 254 с.

История Коммунистической партии Советского Союза / [Волин М. С., Зайцев В. С., Маслов Н. Н. и др.] ; под ред. Б. Н. Понамарева. - [7-е изд.]. - М. : Политиздат, 1985. - 783 с.

Сила інтернаціоналістського гарту / [Л. Нагорна, П. Варгатюк, В. Василенко та ін.]. - К. : Політвидав України, 1983. - 318 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Волинська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1970. - 746 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Закарпатська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1969. - 785 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Івано-Франківська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1971. - 639 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Львівська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1968. - 979 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Ровенська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1973. - 655 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Тернопільська обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1973. - 640 с.

Історія міст і сіл Української РСР : Чернівецька обл. - К. : Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1969. - 704 с.

Історія селянства Української РСР : [в 2 т.]. - Т. 2 : Від Великого Жовтня до наших днів / [голова редкол. : Компанієць І. (відп. ред.) та ін.]. - К. : Наук. думка, 1967. - 536 с.

Торжество історичної справедливості : Закономірність возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі / [відп. ред. М. Олексюк]. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту ім. І. Франка, 1968. - 803 с.

За щастя оновленої землі : нариси історії колгоспного селянства західних областей УРСР. 1939-1979 / М. Івасюта, В. Масловський, А. Мартинюк, В. Нечитайло ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. - К. : Наук. думка, 1979. - 210 с.

Місто і село : Подолання суттєвих відмінностей / [Каковський К., Беренштейн Л., Горак В. та ін.]. - К. : Політвидав України, 1982. - 316 с.

Возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / [Стеблій Ф. І., Ісаєвич Я. Д., Масловський В. І. та ін.] ; за ред. Ю. Ю. Сливки. - К. : Наук. думка, 1989. - 488 с.

Історія Української РСР : [в 8 т., 10 кн.]. - Т. 8. - Кн. 2. : Українська РСР в період розвинутого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х - 70-ті роки) / [Кім М. П., Ковалевський Б. П., Кульчицький С. В. та ін.] ; за ред. А. В. Лихолат. - К. : Наук. думка, 1979. - 700 с.

Проблемы истории советского крестьянства / [под ред. В. Шерстобитова]. - М. : Наука, 1981. - 350 с.

Історія народного господарства Української РСР : [в 3 т., 4 кн.] / [голов. редкол. І. І. Лукінов]. - Т. 3. - Кн. 1. - К. : Наук. думка, 1985. - 464 с.

Нестеренко А. А. Закономерности социально-экономического развития города и деревни / А. А. Нестеренко. - К. : Наук. думка, 1975. - 231 с.

Витрук Л. Д. Улучшение социально-бытовых условий жизни трудящих (60-80 гг.) / Л. Д. Витрук. - К., 1984. - 176 с.

Лобода І. С. Удосконалення способу життя трудівників села / І. С. Лобода. - К., 1984. - 154 с.

Лукинов И. И. Развитие аграрной экономики Украинской ССР / И. И. Лукинов. - К., 1987. - 532 с.

Енциклопедія Українознавства / [за ред. В. Кубійовича]. - Т. 3. - Перевидання в Україні. - К. : Глобус, 1996. - 1200 с.

Винар Л. Економічний колоніалізм в Україні та інші праці / Українське історичне товариство, Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі, Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника ; [за ред. Л. Винара]. - Нью-Йорк ; Париж ; Львів : [б. в.], 2005. - 476 с.

Кубійович В. Наукові праці. - Т. 1 / [за ред. О. Шаблія]. - Париж ; Львів : Фенкіс, 1996. - 800 с.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : [в 2 т.]. - Т. 2 / І. Лисяк-Рудницький ; [пер. з англ. У. Гавришків, Я. Грицака]. - К. : Основи, 1994. - 573 с.

Уткін О. І. Унія : шлях зради і ганьби / О. І. Уткін. - Ужгород : Карпати, 1987. - 174 с.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк ; [пер. з англ. Г. Касьянова]. - К. : Основи, 1998. - 479 с.

Шпорлюк Р. Імперія та нації з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі / Р. Шпорлюк ; [пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука]. - К. : Дух і Літера, 2000. - 354 с.

Валовой Д. Экономика : Взгляды разных лет (становление, развитие и перестройка хозяйственного механизма) / Д. Валовой. - М. : Наука, 1989. - 454 с.

Волкогонов Д. Семь вождей : Галерея лидеров СССР : [в 2 кн.] / Д. Волкогонов. - М. : Новости, 1995. - Кн. 1. - 496 с.; Кн. 2. - 480 с.

Жухрай В. Сталин : правда и ложь / В. Жухрай. - М. : Сварог, 1996. 352 с.

Земцов И. Крах эпохи : [в 2 кн.]. - Кн. 1 : Андропов, Черненко, Горбачев… последние коммунисты в Кремле / И. Земцов. - М. : Наука, 1999. - 399 с.

Кожинов В. Россия. Век ХХ (1939-1964) / В. Кожинов. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. - 446 с.

Костырченко Г. Тайная политика Сталина / Г. Костырченко. - М. : Международные отношения, 2001. - 779 с.

Пихоя Р. Г. Советский Союз : история власти. 1945-1991 / Р. Г. Пихоя. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. - 684 с.

Волкогонов Д. А. Тріумф і трагедія : Політичний портрет Й. В. Сталіна : [в 2 кн.]. - Кн. 1. - К. Політвидав України, 1989. - 597 с.

Ibuzewski J. Kresy / J. Ibuzewski. - Wroclaw : Wydawnictwo Dolnoslakie, 1998. - 256 s.

Bonusiak W. Powstanie i działalność władz okupacyjnych we Lwowie w okresie IX 1939 – VI 1941 / W. Bonusiak // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – T. 2. – Kraków, 1998. – 380 s.

Głowacki A. Wypieranie polskości w reorganizowanych muzeach zachodnich obszarów Ukraińskiej SSR / A. Głowacki // Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej. – Rzeszow, 2000. – 232 s.

Knorowski A. Paragrafy niezgody. Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. w świetle ówczesnych norm międzynarodowego prawa wojennego. – Warszawa, 2002. – 351 s.

Дейвіс Н. Європа : Історія / Н. Дейвіс ; [пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко]. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2008. - 1464 с.

Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism 1939-1945 / J. A. Armstrong. - Littleton, 1990.

Marples D. R. Western Ukraine and Western Belorussian under Soviet Occupation : The Development of Socialist Farming. 1939-1941 // Canadian Slavonic Papers. - 1985. - Vol. XXVII. - No. 2.

Sanford G. Katyn and the Soviet Massacre of 1940 : Truth, Justice and Memory / G. Sanford. - London ; New York, 2005.

Панченко П. Украинское село на путях научно-технического прогресса : достижения и просчеты (60-80-е годы) / П. Панченко, В. Чишко. - К. : Наук. думка, 1989. - 184 с.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України : агротехнічний аспект / С. П. Павлюк. - К. : Наук. думка, 1991. - 224 с.

Сургай Г. Сільське господарство України : уроки минулого і сучасний аграрний курс / Г. Сургай. - К. : Либідь, 1991. - 180 с.

Панченко П. П. Деформації в розвитку українського села у 80-х - на початку 90-х рр. / П. П. Панченко // Український історичний журнал. - 1992. - №1. - С. 18-29.

Барановська Н. П. Чи могла бути реалізованою Продовольча програма в СРСР (роздуми історика) / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. - 1992. - № 6. - С. 30-36.

Тимченко С. Українське село : Проблеми етносоціальних змін. 1959-1989 / С. Тимченко. - Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 1995. - 529 с.

Нечитайло В. Українське селянство : важкий шлях до волі / В. Нечитайло. - Кам'янець-Подільський : Апостроф, 1995. - 192 с.

Рибак І. В. Соціальна інфраструктура українського села : зміни, труднощі, проблеми (20-ті - початок 90-х рр. ХХ ст.) / І. В. Рибак. - К. : Рідний край, 1997. - 166 с.

Вівчарик М. Українське село : етнонаціональний вимір (70-ті - середина 90-х рр.) / М. Вівчарик ; Ін-т історії України НАН України. - К., 1998. - 199 с.

Баланюк І. Науково-практичні аспекти розвитку аграрних відносин у регіоні Карпат / І. Баланюк. - К. : Ін-т аграрної економіки, 2000. - 104 с.

Вишиванюк М. В. Новий етап розвитку аграрної реформи в області / М. В. Вишиванюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 218 с.

Лендєл М. А. Аграрне виробництво в Карпатському регіоні : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку / М. А. Лендєл. - Ужгород : Карпати, 2006. - 216 с.

Прокопишак К. В. Регулювання соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин / К. В. Прокопишак. - Львів, 2002. - 262 с.

Село : сучасна політика і стратегія розвитку / [Шепотько Л., Прокопа І., Максим'юк О., Гудзинський С., Полонський В.]. - К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. - 329 с.

Сільський сектор України на рубежі тисячоліть : [в 2 т.]. Потенціал сільського сектора. - Т. 2 / [Шепотько Л., Прокопа І., Гудзинський С. та ін.]. - К. : Ін-т економіки НАН України, 2000. - 446 с.

Аграрна реформа в Україні / [Гайдуцький П., Саблук П., Лупенко Ю. та ін.] ; за ред. П. Гайдуцького. - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 424 с.

Михайлюк В. П. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х на початку 90-х років : дис. ... доктора іст. наук : 07.00.01 / В. П. Михайлюк. - К., 1993. - 417 с.

Тимченко С. М. Етносоціальні процеси в українському селі (60 - 80-і рр. ХХ ст.) : дис. ... доктора іст. наук : 07.00.01 / С. М. Тимченко. - Запоріжжя, 1995. - 480 с.

Живора С. М. Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / С. М. Живора. - Запоріжжя, 2002. - 16 с.

Зиза М. М. Зміни виробничих відносин в українському селі (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / М. М. Зиза. - Луганськ, 2005. - 20 с.

Кисіль Н. М. Соціально-культурна сфера : територіальна організа- ція та особливості розвитку (на матеріалах Львівської області) : дис… к. е. н. : 08.10.01 / Н. М. Кисіль. - Львів, 2002. - 217 с.

Когут П. В. Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944-1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / П. В. Когут. - Львів, 2000. - 25 с.

Котовський Р. В. Село західних областей України : соціальні трансформації (вересень 1939 - червень 1941 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Р. В. Котовський. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - 21 с.

Кузнєцов О. А. Українське село : проблеми соціальних змін (70-і - перша половина 80-х років ХХ ст.) : дис… к. іст. наук : 07.00.01 / О. А. Кузнєцов. - Запоріжжя, 2003. - 195 с.

Левчук К. І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : дис… к. іст. наук : 07.00.01 / К. І. Левчук. - К., 1993. - 190 с.

Михальчук О. Л. Волинське село : культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) : дис… к. іст. наук : 07.00.01 / О. Л. Михальчук. - Луцьк, 2010. - 242 с.

Ткачук В. П. Соціально-економічні процеси на західноукраїнських землях в перше повоєнне десятиріччя (1944-1954 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / В. П. Ткачук. - Львів, 1998. - 17 с.

Андрухів І. О. Станіславщина : двадцять буремних літ (1939-1959) : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. О. Андрухів, А. Й. Француз. - Івано-Франківськ ; Рівне : Таля, 2001. - 336 с.

Баран В. Україна : західні землі : 1939-1941рр. / В. Баран, В. Токарський. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009. - 448 с.

Кугутяк М. Галичина : сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. - 1939 р.) / М. Кугутяк. - Івано-Франківськ [б. в.], 1994. - 202 с.

Литвин М. 1939 : Західні землі України / Литвин М., Луцький О., Науменко К. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 1999. - 152 с.

Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села / О. М. Малярчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 228 с.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних та культурних процесах (1914-1939) / О. С. Рубльов. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 648 с.

Сардачук П. Д. Насувалась воєнна гроза… / П. Д. Сардачук, М. М. Швагуляк. - Ужгород : Карпати, 1984. - 208 с.

Сеньків М. В. Західноукраїнське село : насильницька колективізація 40 - поч. 50-х рр. ХХ ст. / М. В. Сеньків. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2002. - 292 с.

Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 - 50-ті роки ХХ ст. (історико-політологічний аспект) / Б. О. Ярош. - Луцьк : Надстир'я, 1995. - 176 с.

Каденюк О. Аграрна історія України / О. Каденюк. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2005. - 300 с.

Кривчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60-80 рр. ХХ ст.) / Г. Г. Кривчик. - Дніпропетровськ, 2001. - 192 с.

Мороз О. О. Аграрні реформи в Україні : теорія, історія, еволюція парадигми / О. О. Мороз. - Вінниця : Універсум, 2003. - 233 с.

Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.). - К., 2003. - 165 с.

Жулканич Н. М. Трансформація аграрних відносин в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.) / Н. М. Жулканич. - Ужгород : Карпати, 2008. - 408 с.

Історія українського селянства : нариси : [в 2 т.]. - Т. 2 / [Андрощук О., Баран В., Веселова О. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2006. - 652 с.

Завальнюк О. М. Новітня аграрна історія України / О. М. Завальнюк, І. В. Рибак. - Кам'янець-Подільський, 2004. - 287 с.

Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - Тернопіль : Джура, 2003. - 316 с.

Юхименко П. І. Історія економічних учень / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - К. : Знання-Прес, 2001. - 514 с.

Published

2013-09-02

How to Cite

Vеprіv R. (2013). Agriculture of Prykarpattya (1939-1991 years) in the historiograhy. Skhid, (6(120), 94–100. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16664

Issue

Section

History