DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.6(120).16662

Spatial determinants of forming and development of labour potential

Roman Chornyy

Abstract


The spatial features of development of the system of settling apart are analysed inUkraineas environments of forming of labour potential. Outlined signs of city and rural networks of settlements, which determinant development of labour potential. Attention is accented on the necessity of activation of development of small and middle cities, which will help to work out concrete problems from overcoming of spatial disproportions of development of the labour potential state.


Keywords


labour potential; disproportions of development; spatial an agglomeration; urbanization

References


Балацкий О. Ф. Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия / О. Ф. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. - 2004. - № 9 (68). - С. 84-95. - (Серія Економіка).

Большой экономический словарь / [под ред. А. Н. Аозилияна]. - [4-е изд., доп. и перераб.]. - М. : Институт новой экономики, 1999. - 1248 с.

Бухнова С. М. Теоретические и методологические основы экономической оценки трудового потенциала / С. М. Бухнова, Ю. А. Дорошенко // Российское предпринимательство. - 2004. - № 5.

Економічна енциклопедія :у 3-х тт. / [редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. - К. : Вид. центр "Академія", 2001. - Т. 2. - 848 с.

Методологічні положення класифікації та аналізу складу економічно активного населення. Затверджено Наказом Держкомстату України від 29.02.2000 р. № 74.

Мікловда В. П. Організаційно-економічні фактори ефективного використання трудового потенціалу в умовах трансформації економіки : [монографія] / В. П. Мікловда. - Ніредьгаза, 1996. - 248 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : [монографія] / за ред. З. С. Варналія. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.

Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика : у 2-х частинах. Ч. 1. - К. : Наук. думка, 1994. - 263 с.

Філософський словник / [за ред. В. І. Шинкарука]. - К. : Головна редакція УРЕ, 1986. - 800 с.

Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : [монографія] / Л. В. Шаульська ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2005. - 502 с.

Нагірна В. П. Інтегральний потенціал території у контексті господарської діяльності регіону / В. П. Нагірна // Український географічний журнал. - 2010. - № 2. - С. 32-39.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)