Greek Orthodox Church as a social institution of Halychyna and its possessions in the 20-30-s of the XX century

Authors

  • Olena Haydukevych Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки "Галицька академія", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16614

Keywords:

Greek-Catholic Church, national idea, Ukrainian organization, church estate, ecological security activity

Abstract

The article is devoted to investigation of Greek-Catholic Church as Ukrainian national church: it presents the short history of Church and shows its role in the social life of Galicia. Also, the article characterizes the estate of Greek-Catholic Church in 1920-1930-ies, describes its size, and proves the fact that the Church in XX century had a real foundation for carrying out its own activity concerning ecological security in the region.

Author Biography

Olena Haydukevych, Івано-Франківський інститут менеджменту та економіки "Галицька академія"

кандидат історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних наук

References

Грушевський М. Історія України-Руси / М. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1992. - Т. ІІ. - 633 с.

Крип'якевич І. П. Історія України / І. П. Крип'якевич. - Львів : Світ, 1990. - 519 с.

Історія релігії в Україні : у 10-ти тт. / [ред.: А. Колодний та ін.]. - К., 1996. - Т. 1. - 384 с.; 1997. - Т. 2. - 376 с.; 2001. - Т. 4. - 446 с.

Лужницький Г. Нарис історії церкви / Г. Лужницький // Стрийщина : іст.-мемор. зб. - Нью-Йорк-Торонто-Париж-Сидней, 1990. - Т. 1. - С. 275-277.

Панас К. Історія Української Церкви / К. Панас. - Львів : Трансінтех, 1992. - 160 с.

Львівський церковний собор. Документи і матеріали. 1946-1981. - К., 1984. - С. 97.

Сергійчук В. Українська греко-католицька церква: страдницький шлях до відродження / В. Сергійчук // Галичина : наук. і культ.-просв. краєзнавчий часопис. - 1997. - № 1. - С. 63-68.

Українська Католицька Церква. Документи, матеріали // Мартирологія українських Церков : у 4-х тт. - Торонто-Балтимор : Смолоскип, 1985. - Т. 2. - 839 с.

Мудрий С. Українська греко-католицька церква у ХХ столітті: тріумф, трагедія, відродження / С. Мудрий // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. : зб. наук.-теор. статей. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2004. - С. 58-60.

Комар В. Українське питання в політиці Польщі (1935-1939) / В. Комар // Галичина : наук. і культ.-просв. краєзнавчий часопис. - 1998. - № 1 (2). - С. 99-105.

Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. - 1939 р.) / М. Кугутяк. - Івано-Франківськ, 1993. - 200 с.

Швагуляк М. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. / М. Швагуляк // Записки НТШ. - Львів, 1991. - Т. СС ХХІІ. - С. 111-145.

Райківський І. Я. Українське національне відродження кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. в європейському контексті: витоки, зміст, періодизація / І. Райківський // Галичина : наук. і культ.-просв. краєзнавчий часопис. - 1999. - № 3. - С. 4-23.

Савчук Б. Просвітницька та соціально-економічна діяльність українських громадських товариств у Галичині (ХІХ ст. - 30 р. ХХ ст.) / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Плай, 1999. - 136 с.

Швагуляк М. Партійні поділи і загальнонаціональні інтереси. Проблема політичної консолідації українського національного руху Галичини (1919-1939 рр.) / М. Швагуляк // Сучасність. - 1994. - № 2. - С. 77-82.

Москалюк М. М. Український християнсько-суспільний рух Галичини в 20-х рр. ХХ ст. / М. М. Москалюк. - К. : Сиглос, 1998. - 56 с.

Костельник Г. Нова доба нашої Церкви / Г. Костельник. - Львів : БМВ, 1926. - 132 с.

Липинський В. Релігія: Церква в історії України / В. Липинський. - Львів : Дружина, 1933. - 213 с.

Марчук В. В. Церква, духовність, нація: Греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. / В. Марчук. - Івано-Франківськ : Плай, 2004. - 464 с.

Пилипів І. Державотворча політика греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті Західної України 20-30 років ХХ ст. / І. Пилипів // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи. - Львів, 2001. - Ч. 1. - С. 90-95.

Пилипів І. Культурно-просвітницька діяльність української греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ ст. / І. Пилипів // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. - Тернопіль - Севастополь - Суми, 2002. - Вип. 2. - С. 279-283.

Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. - К. : Либідь, 1993. - С. 522-547.

Савчук Б. Український Пласт. 1911-1939 / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. - 272 с.

Гайдукевич О. О. Природоохоронна діяльнільність ГКЦ в Галичині в 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / О. О. Гайдукевич. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 c.

Центральний державний історичний архів України, Львів (далі - ЦДІАЛ України), Ф. 409, оп. 1, спр. 1443, 105 арк.

Войнаровський Т. Історичні постаті Галичини. Спогади з мойого життя / Т. Войнаровський. - Нью-Йорк, 1961. - 231 с. - (Адміністрація дібр Галицької Митрополії. - С. 61-62; Зарваниця. - С. 62-63; Посіч. - С. 64-65).

Лужницький Г. Нарис історії церкви / Г. Лужницький // Стрийщина : істор.-мемор. зб. - Нью-Йорк-Торонто-Париж-Сидней, 1990. - Т. 1. - С. 275-277.

Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини / Л. Шанковський // Стрийщина : істор.-мемор. зб. - Нью-Йорк-Торонто-Париж-Сидней, 1990. - Т. 1. - С. 69-192.

Гайдукевич О. О. Маєтності УГКЦ в Перегінську / О. О. Гайдукевич // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 118-121.

Markowski M. Fortalicium w Perehinsku / М. Markowski. - Lwow, 1937. - L. 5-6.

Історія міст і сіл Української РСР. Івано-Франківська область / [за ред. П. Т. Тронько та ін.]. - К. : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1971. - 640 с.

ЦДІАЛ України, Ф. 146, оп. 84, спр. 644, арк. 39.

Відомчий архів Осмолодського ЛГ, ф. 1, оп. 1, спр. 220, 376 с.

Там само, спр. 324, 346 с.

Там само, спр. 387, 440 с.

Там само, спр. 429, 318 с.

Там само, спр. 504, 298 с.

Там само, спр. 627, 255 с.

ЦДІАЛ України, Ф. 409, оп. 1, спр. 1414, 237 арк.

Юркевич Р. Лісівництво Станиславівщини / Р. Юркевич // Альманах Станиславівської землі : зб. матеріалів до історії Станиславова і Станиславівщини. - НТШ, Український архів. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - Т. ХХVIII. - С. 228-243.

Published

2013-08-27

How to Cite

Haydukevych, O. (2013). Greek Orthodox Church as a social institution of Halychyna and its possessions in the 20-30-s of the XX century. Skhid, (5(119), 85–90. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16614

Issue

Section

History