DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.5(119).16610

Consumer basket working man as a factor influencing the development of production democracy

Oleksandr Shemyakov

Abstract


In the article the estimation of the state a consumer to the basket of working man is given in Ukraine. The lacks of operating practice of forming of living wage and their influence are examined on upgrading of labour life of man. Intercommunication is set between upgrading of labour life by development of production democracy.

Keywords


Consumer basket; quality of life; production democracy

References


Шемяков О. Д. Періодизація зародження і розвитку виробничої демократії як системи управління соціально-трудовими відносинами на виробничому рівні / О. Д. Шемяков // Механізми підвищення ефективності функціонування регіональної економіки : зб. наук. праць ДДУ. - 2011. - Т. ХII, вип. 202. - С. 378-390. - (Серія "Економіка").

Шемяков О. Д. Оцінка стану гідної оплати праці та її вплив на розвиток виробничої демократії / О. Д. Шемяков // Наук.-техн. зб. Харківської національної академії міського господарства. - 2012. - Вип. 102. - С. 380-391. - (Серія "Економічні науки").

Шемяков О. Д. Державне управління соціальним діалогом: проблеми та шляхи вирішення : [монографія] / О. Д. Ше¬мяков, М. Л. Братковський. - Донецьк : ВІК, 2010. - 205 с.

Беззубко Л. В. Механизм государственного управления коллективными трудовыми конфликтами : [монография] / Л. В. Беззубко. - Донецк : Нордкомпьютер, 2004. - 242 с.

Соціально-економічний розвиток України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. - Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.

Платонов О. А. Экономика русской цивилизации / О. А. Платонов. - М. : Ин-т русской цивилизации, 2008. - 800 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішнова. - К. : Знання, 2004. - 535 с.

ФПУ на захисті людини праці (звіт про діяльність ФПУ за 2006-2010 роки). - К. : "Профинформ" ФПУ, 2011. - 128 с.

Абрамов С. А. Бедность как экономическая категория: институционально-эволюционный подход : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / С. А. Абрамов. - Волгоград, 2004. - 157 c.

Бібліотечка голови профспілкового комітету № 12 (144), 2011. Бідність в Україні та пропозиції профспілок щодо її подолання. - К. : "Проінформ" ФПУ, 2011. - 48 с.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Oleksandr Shemyakov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)