Ukraine and Russia - a modern military and historical dimension

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16533

Keywords:

independent Ukraine, Russian Federation, military and political relationships, Russian-Ukrainian military relationship

Abstract

Bilateral Russian-Ukrainian military and political relationships in modern history have been reviewed. Foreign policies of Russian Federation policymakers towards independent Ukraine in geopolitical sphere have been analyzed.

Author Biography

Bogdan Levyk, Національний університет "Львівська політехніка"

провідний науковий співробітник

References

Кондратюк К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.) / К. Кондратюк, О. Сухий. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - С. 200.

Аліксієвець М. Українська історіографія ХІХ - на початку ХХ століть: Основні напрямки і концепції / М. Аліксієвець, І. Куций, К. Кондратюк. - Львів, 2002. - 242 с.

Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) / В. В. Петровський. - Харків, 2003.

Потульський В. А. Українська та світова історична наука: рефлексії на межі століть / В. А. Потульський // Укр. іст. журн. - 2000. - № 1. - С. 16.

Бжезинський З. Великая шахматная доска / З. Бжезинський. - М. : Международные отношения, 1999. - С. 147.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки (1917-1918). Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. - Львів, 1997.

Буравченко А. Час відновлення історичної пам'яті, або дещо про гетьманат з погляду сьогодення / А. Буравченко // Останній гетьман. - К., 1993.

Голод 1921-1923 років в Україні: Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / [відп. ред. В. Литвин]. - К., 2003.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

Даниленко В. Станілізм на Україні (20-30-ті роки) / В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький - К., 1991.

1939 рік в історичній долі України і українців: Матеріали між народ. наук. конф. 23-24 вересня 1998 р. - Львів, 2001.

Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. - К., 1998.

Андрухів І. Галицька голгофа: ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945- 1961 рр. / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1997.

Боцюрків Б. Українська греко-католицька церква в катакомбах (1946-1989) / Б. Боцюрків // Ковчег. Збірник статей з церковної історії. - Ч. І. - Львів, 1993. - С. 123-164.

Кенталій А. Українська військова організація (УВО) в 1920-1928 рр. Короткий нарис / А. Кенталій. - К., 1998.

Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального архіву вищих органів влади і управління України / П. Кагуй // Україна в минулому / [ред. кол. Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс]. - Київ ; Львів, 1993. -

Вип. ІІІ.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади / [Лялька Я., Максимчук П., Патер І., Сливка Ю., Дашкевич Я та ін.] ; за ред. Я. Лялька. - Книга 1. Інститут Українознавства АН України. "Просвіта". - Львів, 1993 - 797 с.

Стасюк О. Ідейно-політична стратегія ОУН (б) повоєнного періоду / О. Стасюк // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Львів, 2006. - Збірник 8.

Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). - Львів, 2003.

Бажан О. Г. Український національний рух: основні етапи і тенденції розвитку (кінець 50-х - 1980-ті рр.) / О. Г. Бажан, О. З. Данилюк. - К., 2000.

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). - К., 2001.

Удод О. А. [Рец. на]: С. В. Кульчицький. Помаранчева революція. - К.: Генеза, 2005. - 368 с. // Укр. іст. журн.- 2005. - № 6. - С. 218-220.

Ісаєвич Я. Д. ХІХ Міжнародний конгрес істориків в Осло / Я. Д. Ісаєвич // Укр. іст. журн. - 2001. - № 1. - С. 159.

Денник начальника команди Української Галицької армії. - Українська видавнича кооператива, Інк. "Червона калина". Нью-Йорк, 1974 - 325 с.

Коваль Р. М. Рейд у вічність / Р. М. Коваль, В. О. Рог, П. А. Стегній. - К. : Видавництво "Діокор", 2001. - 128 с.

Стегній П. А. Козача Рада як центральний орган керівництва повстанських сил Правобережжя УСРР у 1921-1922 роках / Павло Стегній // Аналітично-інформаційний журнал "Схід". - 2012. - № 3.- С.120-123.

Федорів Ю. Історія церкви в Україні / Юрій Федорів. - Львів: Свічадо, 2007. - 361 с. (Репринтне видання).

Міечук П. Українська повстанська армія 1942-1952 рр. / Петер Міечук. - Львів, 1991 - 319 с. (Репринтне відтворене видання 1953 р. Мюнхен).

Лисенко О. Початок наступальних операцій 1-го Українського фронту на Правобережній Україні / О. Лисенко, В. Грицюк // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С.581-583.

Там само. Ховрич С. Переправа радянських військ в районі Букринського плацдарму 1943 р., її труднощі: очима очевидців / С. Ховрич, І. Більченко. - С. 584-588.

Там само. Король В. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія / В. Король. - С. 589-596.

Топальський В. Дальня авіація України: історія створення і зникнення / В. Топальський // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С.753-757.

Деречина В. З історії діяльності вищих органів державної влади України щодо створення Військово-Морських Сил України (1992-1992 рр.) / В. Деречина // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С. 743-747.

Матеріали міжнародного інтерактивного семінару на тему "Україна-НАТО-Росія: позитивні вектори євроатлантичної безпеки". - Харків, 20 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ist.osp-ua.info/index.php?m =ukr_nato.

Там само.

Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 12 мая 2009 года № 537 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

Published

2013-08-24

How to Cite

Levyk, B. (2013). Ukraine and Russia - a modern military and historical dimension. Skhid, (4(118), 98–104. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16533

Issue

Section

History