DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16533

Ukraine and Russia - a modern military and historical dimension

Bogdan Levyk

Abstract


Bilateral Russian-Ukrainian military and political relationships in modern history have been reviewed. Foreign policies of Russian Federation policymakers towards independent Ukraine in geopolitical sphere have been analyzed.


Keywords


independent Ukraine; Russian Federation; military and political relationships; Russian-Ukrainian military relationship

References


Кондратюк К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.) / К. Кондратюк, О. Сухий. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - С. 200.

Аліксієвець М. Українська історіографія ХІХ - на початку ХХ століть: Основні напрямки і концепції / М. Аліксієвець, І. Куций, К. Кондратюк. - Львів, 2002. - 242 с.

Петровський В. В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) / В. В. Петровський. - Харків, 2003.

Потульський В. А. Українська та світова історична наука: рефлексії на межі століть / В. А. Потульський // Укр. іст. журн. - 2000. - № 1. - С. 16.

Бжезинський З. Великая шахматная доска / З. Бжезинський. - М. : Международные отношения, 1999. - С. 147.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки (1917-1918). Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. - Львів, 1997.

Буравченко А. Час відновлення історичної пам'яті, або дещо про гетьманат з погляду сьогодення / А. Буравченко // Останній гетьман. - К., 1993.

Голод 1921-1923 років в Україні: Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / [відп. ред. В. Литвин]. - К., 2003.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

Даниленко В. Станілізм на Україні (20-30-ті роки) / В. Даниленко, Г. Касьянов, С. Кульчицький - К., 1991.

1939 рік в історичній долі України і українців: Матеріали між народ. наук. конф. 23-24 вересня 1998 р. - Львів, 2001.

Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. - К., 1998.

Андрухів І. Галицька голгофа: ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945- 1961 рр. / І. Андрухів. - Івано-Франківськ, 1997.

Боцюрків Б. Українська греко-католицька церква в катакомбах (1946-1989) / Б. Боцюрків // Ковчег. Збірник статей з церковної історії. - Ч. І. - Львів, 1993. - С. 123-164.

Кенталій А. Українська військова організація (УВО) в 1920-1928 рр. Короткий нарис / А. Кенталій. - К., 1998.

Кагуй П. Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального архіву вищих органів влади і управління України / П. Кагуй // Україна в минулому / [ред. кол. Я. Дашкевич, М. Капраль, І. Скочиляс]. - Київ ; Львів, 1993. -

Вип. ІІІ.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади / [Лялька Я., Максимчук П., Патер І., Сливка Ю., Дашкевич Я та ін.] ; за ред. Я. Лялька. - Книга 1. Інститут Українознавства АН України. "Просвіта". - Львів, 1993 - 797 с.

Стасюк О. Ідейно-політична стратегія ОУН (б) повоєнного періоду / О. Стасюк // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Львів, 2006. - Збірник 8.

Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). - Львів, 2003.

Бажан О. Г. Український національний рух: основні етапи і тенденції розвитку (кінець 50-х - 1980-ті рр.) / О. Г. Бажан, О. З. Данилюк. - К., 2000.

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001). - К., 2001.

Удод О. А. [Рец. на]: С. В. Кульчицький. Помаранчева революція. - К.: Генеза, 2005. - 368 с. // Укр. іст. журн.- 2005. - № 6. - С. 218-220.

Ісаєвич Я. Д. ХІХ Міжнародний конгрес істориків в Осло / Я. Д. Ісаєвич // Укр. іст. журн. - 2001. - № 1. - С. 159.

Денник начальника команди Української Галицької армії. - Українська видавнича кооператива, Інк. "Червона калина". Нью-Йорк, 1974 - 325 с.

Коваль Р. М. Рейд у вічність / Р. М. Коваль, В. О. Рог, П. А. Стегній. - К. : Видавництво "Діокор", 2001. - 128 с.

Стегній П. А. Козача Рада як центральний орган керівництва повстанських сил Правобережжя УСРР у 1921-1922 роках / Павло Стегній // Аналітично-інформаційний журнал "Схід". - 2012. - № 3.- С.120-123.

Федорів Ю. Історія церкви в Україні / Юрій Федорів. - Львів: Свічадо, 2007. - 361 с. (Репринтне видання).

Міечук П. Українська повстанська армія 1942-1952 рр. / Петер Міечук. - Львів, 1991 - 319 с. (Репринтне відтворене видання 1953 р. Мюнхен).

Лисенко О. Початок наступальних операцій 1-го Українського фронту на Правобережній Україні / О. Лисенко, В. Грицюк // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С.581-583.

Там само. Ховрич С. Переправа радянських військ в районі Букринського плацдарму 1943 р., її труднощі: очима очевидців / С. Ховрич, І. Більченко. - С. 584-588.

Там само. Король В. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія / В. Король. - С. 589-596.

Топальський В. Дальня авіація України: історія створення і зникнення / В. Топальський // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С.753-757.

Деречина В. З історії діяльності вищих органів державної влади України щодо створення Військово-Морських Сил України (1992-1992 рр.) / В. Деречина // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. (Київ, 15 березня 2012 р.). Науковий збірник. 2012. - К. : Національний військово-історичний музей України. - С. 743-747.

Матеріали міжнародного інтерактивного семінару на тему "Україна-НАТО-Росія: позитивні вектори євроатлантичної безпеки". - Харків, 20 жовтня 2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ist.osp-ua.info/index.php?m =ukr_nato.

Там само.

Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 12 мая 2009 года № 537 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.


GOST Style Citations
ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)