Help in development to polish regions from European Union on eve of joining Poland to EU

Authors

  • Serhiy Bocharov Донецький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16531

Keywords:

program, modernization, money, European Commission, governmental administration

Abstract

In the article the basic stages and directions of aid assignment to Poland from European Union are determined and analyzed. It is paid attention to the factors which interfere with the process of the aid programs implementation of the European Union. The conclusion is done about the effectiveness of aid using by the Polish regions and its influence on the social and economic development of the country.

Author Biography

Serhiy Bocharov, Донецький національний університет

кандидат історичних наук, докторант кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики

References

Domagła A. Integracjia Polski z Unią Europejską / A. Domagła. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i profesionalne, 2008; Samecki P. Warunki właściwego wykorzystania pomocy finansowej Unii Evropejskiej dla Polski / P. Samecki. – Warszawa : Biblioteka Evropejska Biura ds. Integracji Evropejskiej oraz Pomocy Zagranicznej URM, 2004; Grosse T. G. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski / T. G. Grosse. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004; Guz-Vetter M. Przygotowanie polskiej administracji do efektywnеgo wykorzystania pomocy przedakcesyjnej oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / M. Guz-Vetter. – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001; Żuromski P. Fundusze strukturalne i pomoc przedakcesyjna / P. Żuromski. – Łódź : Uniwersytet Łódźki, 2001; Patreka T. Kontakt wojewódzki i co dalej? / T. Patreka // Polskie regiony a fundusze strukturalne Unii Evropejskiej / [J.Woźniak (red.)]. – Kraków : Pro Animativa, 2001; Kozak M. Wsparcie Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionalnogo w Polsce w latach 1989-1999 / M. Kozak // Studia Regionalne i Lokalne. – 2001. – № 1 (5).

Żuromski P. Op. cit. – S. 149.

Grosse G. T. Op. cit. – S. 249.

Kozak M. Op. cit. – S. 28.

Guz-Vetter M. Op. cit. – S. 35-37.

Mrowka B. Programy pomocowe Unii Europejskiej dostepne dla samorzadow w Polsce w okresie przedakcesyjnym (czesc 1) – S. 131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ce.uw.edu.pl.

Grosse G. T. Op. cit. – S. 110.

Samecki P. Op. cit. – S. 77.

Див.: Wstępny Narodowy Plan Rozwoju [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:www.szczecin.pl/fundusze/prawo/wnpr.pdf.

Wieloletnie strategie i programy resortowe powstałe w Polsce w latach 1999-2003. – Warszawa : Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2003. – S. 34.

Smołkowska U. Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, program wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesijnych / U. Smołkowska // Biuro Studiów i Ekspertyz. – 2004. – № 1051. – S. 8.

Див.: Special Report No 3/97 concerning the decentralized system for the implementation of the PHARE programme (period 1990–1995) // Official Journal C 175, 09/06/1997 P. 0004 – 0047. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// /eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0609(01):EN:HTML.

Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski / [pod red. Piotra Kalki]. – Poznań : Instytut Zachodni, 2007. – S. 24.

Grosse G. T. – S. 253.

Ibidem. – S. 54

Patreka T. Kontakt wojewódzki i co dalej? / T. Patreka // Polskie regiony a fundusze strukturalne Unii Europejskiej / [red J. Woźniak]. – Kraków : Pro Animativa, 2001. – S. 216.

Raport o stanie realizacji programów przedakcesijnych. – Warszawa : UKIE, 2004. – S. 8.

Samecki P. Op. cit. – S. 94.

Wieloletnie strategie i programy resortowe powstałe w Polsce w latach 1999-2003. – Warszawa : Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2003. – S. 112.

Smołkowska U. Op. cit. – S.8

Там само.

Sakowicz M. Modernizacja samorządzu terytorialnogo w procesie integracji z Unią Europejską / M. Sakowicz. – Warszawa : Szkola Główna Handlowa w Warszawe, 2007. – S. 35.

Domagła A. Op. cit. – S. 137.

Ibid. – S. 138.

Касьянова С. Управление помощью Европейского Союза: опыт Польши в программе PHARE / С. Касьянова, А. Жицки // Персонал. – 2004. – № 6. – С. 20-22.

Domagła A. Op. cit. – S. 132.

Підраховано автором за: Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie rewizji kwartalnych rachunków narodowych za lata 1999 – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.stat.gov.pl.

Published

2013-08-24

How to Cite

Bocharov, S. (2013). Help in development to polish regions from European Union on eve of joining Poland to EU. Skhid, (4(118), 86–92. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.4(118).16531

Issue

Section

History