DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.2(116).16414

Management credit risks of financial mediator

Andriy Khimchenko, Olena Korshunova

Abstract


Management mechanism is worked out and described credit risks of financial mediator on the basis of analysis of the modern state of crediting in Ukraine

Keywords


credit risk; management credit risks; management conception credit risks; management methods credit risks; management instruments credit risks

References


Статистичний бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/control/uk/publish/category ?cat_id=57897.

Статистичний бюлетень Національного банку України. Додаток до статистичного бюлетеня [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57898.

Слобода Л. Я. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 128 - 137.

Банковские риски / [под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой]. - М. : КНОРУС, 2007. - С. 30-75.

Внукова Н. М. Управління ризиками кредитування в банку / Н. М. Внукова, А. Ю. Меньшова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - 2009. - № 1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /Fkd/2009_1.

Дзюблюк О. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів / О. Дзюблюк // Світ фінансів. - 2009. - № 2 (19). - С. 7 - 16.

Малахова О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком / О. Малахова // Світ фінансів. - 2008. - № 2. - С. 101 - 112.

Ковалев А. П. Управленческое воздействие на кредитные риски / А. П. Ковальов // Финансовый директор. - 2007. - № 7. - С. 66-76.

Прут М. О. Методи управління банківським кредитним ризиком / М. О. Прут // Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2010. - № 23. - С. 271 - 277.

Гринько О. Управління кредитним ризиком банку на основі методу диверсифікації / О. Гринько, В. Хохлов, Г. Корягина // Світ фінансів. - 2008. - № 3 (16). - С. 99 - 104.

Шульга Л. В. Управління кредитним ризиком / Л. В. Шульга, О. А. Землячова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2010. - № 1 (8). - Частина 1. - С. 98 - 103.

Череп А. В. Управління кредитними ризиками як фактор підвищення ефективності банківської діяльності / А. В. Череп, А. М. Ниценко // Економічний простір. - 2009. - № 23/2. - С. 44 - 49.

Д'яконов К.М. Концептуальні засади удосконалення механізму управління кредитним ризиком в банку / К. М. Д'яконов // Финансы, учет, банки. - 2010. - № 1 (16). - С. 164-171.

Петров Д. А. Кредитный риск-менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности / Д. А. Петров, М. В. Помазов // Методический журнал "Банковское кредитование". - 2008. - № 6. - С. 1-16.

Методы оценки платежеспособности юридических лиц / Е. В. Малахов, В. П. Перстнева // Збірник наукових праць Одеського політехнічного університету. - 2009. - № 2. - С. 241-247.

Бобиль В. Стрес-тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект / В. Бобиль // Бан¬ківська справа. - 2010. - № 6. - С. 46-52.

Васюренко О. В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О. В. Васюренко, В. Ю. Подчесова // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 170-177.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2013 Andriy Khimchenko, Olena Korshunova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN 1728-9343 (Print)

ISSN 2411-3093 (Online)