Critical analysis of theoretical approaches to determining the nature of "expenses" and "costs" in economic theory and accounting

Authors

  • Kateryna Khudoba Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16369

Keywords:

costs, expenses, costs of production, theory of prices, cost, political economy, accounting

Abstract

The article is based on retrospective analysis conducted a critical analysis of theoretical approaches to determining the nature of "expenses" and "costs" in economic theory and accounting, which allowed to establish their relationship and fundamental differences and to create a personal approach to the scientific view of these concepts

Author Biography

Kateryna Khudoba, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

аспірант Макіївського-економіко гуманітарного інституту

References

Сорока С. Сутність витрат: історичний аспект / С. Сорока [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/tULK2b.pdf.

Історія економічних учень / [Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко]. - К. : КНЕУ, 2001. - 564 с.

Основы экономической теории: политэкономический аспект / [отв. ред. Г. Н. Клишко]. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - К. : Знання-Прес, 2001. - 646 с.

Маршал А. Принципы экономической науки : в 3-х тт. / А. Маршал ; [пер. с англ.]. - М. : Прогресс, 1993. - 352 с.

Бахтарі Е. Роль теореми Коуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині ХХ ст. : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 / Е. Бахтарі. - К., 2006. - С. 57, 157.

Шеремет А. Д. Управленческий учет / А. Д. Шеремет. - М. : ИДФБК Прессс, 2000. - 510 с.

Грещак М. Г. Управління витратами / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. - К. : КНЕУ, 2002. - 131 с.

Економічний словник / [уклад. Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський]. - К. : Кондор, 2007. - 358 с.

Сопко В. В. Роль управлінського обліку в системі управління витратами / В. В. Сопко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 10. - С. 39.

Безруких С. П. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах / С. П. Безруких // Держава і регіони. - 2008. - № 6. - С. 79-81.

Крушельницька О. В. Управління витратами / О. В. Крушельницька. - Житомир : ЖДТУ, 2005. - 196 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 року № 87 // Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства / Ю. С. Цал-Цалко. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

Онисько С. М. Фінанси підприємств / С. М. Онисько, П. М. Марич. - [2-ге вид., стереотип.]. - Львів : Магнолія Плюс, 2005. - 366 с.

Тлумачний словник економіста / [за ред. С. М. Гончарова]. - Рівне : НУВГП, 2008. - 264 с.

Врублевский Н. Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика / Н. Д. Врублевский. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

Трубочкина М. И. Управление затратами предприятия / М. И. Трубочкина. - М. : Инфра-М., 2006. - С. 17.

Одинцова Т. М. Признание и отражение в системе финансового и управленческого учета затрат и расходов предприятия / Т. М. Одинцова [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/2008_2009/92.../92- 30.pdf.

Нападовська Л. В. Управлінський облік / Л. В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 544 с.

Шпикуля О. Г. Ін-т витрат в економічній теорії і практиці / О. Г. Шпикуля // Економічні науки : зб. наук. праць. - Луцьк, 2008. - Вип. 5 (20) ; Ч. 1. - 367 с. - (Сер. "Облік і фінанси").

Юрченко К. Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання / К. Юрченко // Підприємство, господарство і право. - 2001. - № 11. - С. 101-104.

Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 16.

Соколов В. Я. Учет затрат - от теории к практике / В. Я. Соколов // Бухгалтерский учет. - 2005. - № 6. - С.44-47.

Череп А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання : [монографія] / А. В. Череп. - Харків : ВД "ІНЖЕК", 2006. - Ч. 1. - 368 с.

Скляренко В. К. В чем разница между затратами, расходами и издержками / В. К. Скляренко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2007/10/30/zatraty_raskhody_izderzhki.html.

Тринька Л. Производство без затрат: реалии отечественного учета или какую себестоимость мы определяем? / Л. Тринька // Бухгалтерский учет и аудит. - 2004. - № 11. - С. 32-37.

Концептуальна основа складання і подання фінансових звітів // Міжнародні стандарти фінансової звітності - 2004. - К. : Фенікс, 2005. - С. 19-46.

Чумаченко М. П(С)БО 16 "Витрати" таки перешкоджає економічній роботі на підприємстві / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - № 10. - 2007. - С. 3-10.

Published

2013-08-16

How to Cite

Khudoba, K. (2013). Critical analysis of theoretical approaches to determining the nature of "expenses" and "costs" in economic theory and accounting. Skhid, (1(115), 117–121. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.1(115).16369

Issue

Section

Economy