LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187

Keywords:

alchemy, Andrzej Torosowicz, natural philosophy, hermetic philosophy

Abstract

The article covers the life and work of the Lviv bourgeois Andrzej Torosowicz who was the natural philosopher of the early modern period. Separately is given a description and a brief analysis of his treatise "Secrets of the philosophical garden truthfully gathered about the blessed philosophical stone" (1626-1631).

Author Biography

Vitalii Shchepanskyi, National University "Ostroh Academy"

Candidate in Sciences in Philosophy, Researcher

References

Atienza J. G., 2001. Diccionario de Alquimia. Madrid, 502 p. (span).

Flamel N., 1971. Le livre des figures hieroglyphiques. Paris, 88 p. (fr).

Prinke R. T., 2012. Antemurale Alchimiae: Patrons, Readers, and Practitioners of Alchemy in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Early Science and Medicine. №17: 523–547 DOI: 10.1163/15733823-175000a4.

Tryjarski E., 2005. Armeno-Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrej Torosowicz (17th Century), Warsaw. 171 p. (eng).

Tryjarski, E., 2001. O poboż nym alchemiku Lwowskim i znaczeniu jego zapisów dla badań ję zykoznawczych. Biul. Orm. Tow. Kult, N24/25: 47-59 (pol).

Harkavets A. N., 2002. Kypchakskoe pismennoe nasledye. Tom I. Kataloh y teksty pamiatnykov armianskym pysmom. Almata.1084 s. (rus).

Parnety A.-Zh., 2012. Myfyko-hermetycheskyi slovar. Kyev. 384 s. (rus).

Rodyhin, K. & Rodyhin, M., 2012. Alkhimiia ta naturfilosofske znannia v mentalnomu ta heopolitychnomu prostori Skhidnoi Yevropy XV-XVII stolit, Skhid. № 2 (116). S. 164-172. (ukr).

Rodyhin, K., Rodyhin, M., 2017. Modusy sotsiokulturnoho buttia fenomenu Zakhidnoi alkhimii: ukrainskyi vymir, Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, T. 44. Donetsk, S. 268-279. (ukr).

Rodychenkov Yu., 2013. Prakticheskaia dukhovnost i dukhovnaia praktyka alkhymii. Hosudarstvo, relyhyia, tserkov v Rossyy y za rubezhom. № 4. S. 66-86. (rus)

Telehyn S. M., 2015. Sad v alkhymycheskoi tradytsyy. Kultura i tekst. №2. S. 71–89. (rus).

The State Historical Central Archive of Ukraine: collection 250, series 3, file 32. (Old Polish).

Published

2018-07-29

How to Cite

Shchepanskyi, V. (2018). LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ. Skhid, (3(155), 16–19. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187