Shalashna, N. “Yepyfanii Slavynetskyi’s Views on State”. Skhid, no. 4(144), Sept. 2016, pp. 78-83, doi:10.21847/1728-9343.2016.4(144).78078.