Hroznyy, I., and V. Malyukov. “Cluster Specific Strategies in Development of Regions”. Skhid, no. 1(133), Apr. 2016, doi:10.21847/1728-9343.2015.1(133).65571.