Shchepanskyi, V. “Reception of Medieval Anthropology in "Trenos&Quot; Meletius Smotrytsky”. Skhid, no. 5(131), Nov. 2014, doi:10.21847/1728-9343.2014.5(131).27225.