Oliynyk, I., T. Bezprozvanna, and M. Maletska. “SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES”. Skhid, no. 5(169), Nov. 2020, pp. 24-28, doi:10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042.