Andrushkiv, B., Y. Vovk, O. Pohaydak, I. Vovk, and I. Stoyko. “Quot”;. Skhid, no. 6(126), Jan. 2014, pp. 5-9, doi:10.21847/1728-9343.2013.6(126).20449.