Shchepanskyi, V. “LIFE AND WORK OF THE LVIV ALCHEMIST ANDRZEJ TOROSOWICZ”. Skhid, no. 3(155), July 2018, pp. 16-19, doi:10.21847/1728-9343.2018.3(155).133187.