[1]
N. Shalashna, “Yepyfanii Slavynetskyi’s views on state”, Skhid, no. 4(144), pp. 78–83, Sep. 2016.