[1]
I. Hroznyy and V. Malyukov, “Cluster specific strategies in development of regions”, Skhid, no. 1(133), Apr. 2016.