[1]
V. Shchepanskyi, “Reception of medieval anthropology in "Trenos" Meletius Smotrytsky”, Skhid, no. 5(131), Nov. 2014.