[1]
B. Andrushkiv, Y. Vovk, O. Pohaydak, I. Vovk, and I. Stoyko, “quot”;, Skhid, no. 6(126), pp. 5–9, Jan. 2014.