Shalashna, N. (2016) “Yepyfanii Slavynetskyi’s views on state”, Skhid, (4(144), pp. 78–83. doi: 10.21847/1728-9343.2016.4(144).78078.