Shybko, O. (2016) “The system of social responsibility of the society”, Skhid, (2(142), pp. 92–99. doi: 10.21847/1728-9343.2016.2(142).70601.