Hroznyy, I. and Malyukov, V. (2016) “Cluster specific strategies in development of regions”, Skhid, (1(133). doi: 10.21847/1728-9343.2015.1(133).65571.