Shchepanskyi, V. (2014) “Reception of medieval anthropology in "Trenos" Meletius Smotrytsky”, Skhid, (5(131). doi: 10.21847/1728-9343.2014.5(131).27225.