Andrushkiv, B., Vovk, Y., Pohaydak, O., Vovk, I. and Stoyko, I. (2014) “quot”;, Skhid, (6(126), pp. 5–9. doi: 10.21847/1728-9343.2013.6(126).20449.