Hroznyy, Ihor, and Volodymyr Malyukov. 2016. “Cluster Specific Strategies in Development of Regions”. Skhid, no. 1(133) (April). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.1(133).65571.