Drozhzhyna, Svitlana, and Mariya Chernyshova. 2013. “Tolerance Formation in Modern Society: Axiological Aspect”. Skhid, no. 3(110) (October):135-37. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2011.3(110).17473.