Turenko, O. (2016). The primary concepts of soviet urbanization or protos preudos social town. Skhid, (5(145). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.5(145).83850