Shalashna, N. (2016). Yepyfanii Slavynetskyi’s views on state. Skhid, (4(144), 78–83. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.4(144).78078