Shybko, O. (2016). The system of social responsibility of the society. Skhid, (2(142), 92–99. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.2(142).70601