Hroznyy, I., & Malyukov, V. (2016). Cluster specific strategies in development of regions. Skhid, (1(133). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.1(133).65571