Shchepanskyi, V. (2014). Reception of medieval anthropology in "Trenos" Meletius Smotrytsky. Skhid, (5(131). https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.5(131).27225