Andrushkiv, B., Vovk, Y., Pohaydak, O., Vovk, I., & Stoyko, I. (2014). Economists look at the Tree genesis of science "Resourcenomy". Skhid, (6(126), 5–9. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.6(126).20449